Controllingové řízení (W38A002)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Controlling se postupně vyvinul ze samostatné funkční oblasti řízení, přes formu informační podpory pro řízení, do polohy specifického přístupu k řízení podniku, k určité filosofii podnikového řízení. Controllingové řízení, zejména v kontextu Konvergenčního controllingového konceptu, je v současné době zastřešujícím konceptem spojující klasické i nové, aktuální metody a další nástroje řízení podniku, jako jsou: Aplikace zásad cílového řízení, Zajištění integrace v podnikovém řízení, Procesní a činnostní přístup, Balanced Scorecard, Target Costing, Metodologie Okruhů výkonů a další. Je zaměřen na hledání vhodných integračních ukazatelů, které spojí technické a finanční aspekty podnikových procesů pro zajištění žádoucí výkonnosti podniku, která umožní přežití a rozvoj podniku.
Osnova
Controllingové řízení jako přístup k řízení podniku. Kořeny a vývoj controllingu. Controllingové principy a hlavní rysy controllingového přístupu. Konvergenční controllingový koncept. Integrační hlediska controllingového řízení. Operativní a strategický controlling. Finanční a nákladový controlling. Rozhodující aspekty nákladové teorie ve vztahu k teorii controllingu. Controllingové metody a jejich tvorba. Tvorba controllingových aplikací a jejich charakteristiky. Metody a další nástroje controllingových aplikací (Procesní řízení, Activity Based Management, Balanced Scorecard, Target Costing, Metodologie Okruhů výkonů a další). Controlling jako filosofie řízení podniku. Role controllingu při řízení výkonnosti podniku. Vymezení controllingu vůči manažerskému účetnictví. Vývoj role controllera.
Osnova cvičení
Respektuje osnovu kurzu a je zaměřena zejména na ta témata, která jsou spojena s výzkumnou činností doktoranda a jsou též podstatná pro zpracování tématu disertační práce doktoranda.
Literatura
Základní sada podkladů:
(1a) Cokins, G.: Activity-Based Cost Management: An Executive Guide, ISBN: 0-471-44328-X, John Wiley & Sons, 2001
(1b) Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004
(1c) Cokins, G.: Performance management: Making it Work, In: Proceedings from the Conference "7th Conference on Manufacturing Accounting Research?, Tampere, 4/2005
(2) Davila, T., Epstein, K.J., Shelton, R.: Making Innovation Work, How to Manage It, Measure It and Profit from It, Pearson Education Inc., Wharton School Publishing, poslední vydání
(3) Eschenbach, R.: Controlling, Schaffer-Poeschel, Stuttgart, 1996, (Codex, Praha 2000)
(4) Horváth Péter.: Controlling, Vahlen München, 2002, ISBN 3-8006-2731-0
(5) Johnson, H.T., Kaplan, R.S.: Relevance Lost, Harvard Business School Press, Boston, 1991
(6) Kaplan R.S., Norton D.P.: The Strategy Focused Organization, Harvard Business School Press, Boston, 2001
(7) Kaplan R.S., Anderson S.R.: Time Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, Boston, 2007
(8) Král, M.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha
(9) Vysušil J., Zralý M.: Účetnictví v éře controllingu, Účetnictví 5/98, str.142-144,
Účetnictví 6/98, str.164-167, Účetnictví 7/98, str.206-210
(10) Zralý, M.: Controlling je logická a přirozená vývojová etapa v řízení firmy, I. controllingová konference IIR, 6/1996
(11) Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 4/2003, str. 3-9, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení (Point Consulting)
(12) Zralý, M.: Controlling a jeho role v řízení firmy, In: Sborník z dvoudenní konference "Controllingové-přínosy pro manažerské řízení firmy: Aktuální teorie a praxe", str.: 3-24, ISBN:80-86324-29-6, VOX, Praha, 2.-3.6.2003
(13) Zralý M.: Rozvoj manažerských nástrojů - výzva nejen pro controllery, In: Sborník z konference "Integrované řízení výkonnosti firem v praxi", 23 str., Point Consulting, 16/12/2003, Praha
(14) Zralý, M.: Praktické využití inovativních konceptů pro podporu manažerů v podmínkách západní, střední a východní Evropy, In: Sborník z mezinárodní konference "Business Navigation", 32 str., Point Consulting, ČR, Karlovy Vary, 7.-8.10.2004
(15) Zralý, M.: Řízení výkonnosti podniku - na co se zaměřit, In: Sborník z mezinárodní konference "Business Navigation", 20 str., Point Consulting, ČR, Karlovy Vary, 6.-7.10.2005
(16) Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení [Controlling and Management Accounting as an Integration Tool in Enterprise Control], závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, stran: 239, ISBN: 80-01-03362-7, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2005
(17) Zralý, M.: Hour Overhead Tariffs Method - Effective Tool for Time Oriented Activity Based Management, In: Proceedings of EIASM "8th Manufacturing Accounting Research Conference- Cost and Performance Management in Services and Operation?, pp.: 24, ISBN 978-88-8443-182-0, University of Trento, Trento, Italy, 6/2007
(18) Zralý, M.: Integration Concept of Management Control and its Contribution to Performance Management, In: Proceedings of EIASM "4th Conference on Performance Measurement and Management Control?, pp.: 15, ISBN 978-88-8444-183-0, Nice, France, 9/2007
(19) Zralý, M.: Konvergenční controllingový koncept a jeho integrační charakteristika [Convergent Controlling Concept and its Integrative Features], In: Sborník + CD z konference Moderní trendy managementu průmyslových podniků, str.: 11, ISBN: 978-80-01-03902-1, ČVUT v Praze, 9/2007
(20) Zralý M.: sylaby, další podklady, atd., + vybrané publikace
Další odkazy na relevantní prameny závisí na tématu výzkumu a disertace doktoranda a jsou stanovovány individuálně.
Požadavky
Jsou určovány individuálně dle zaměření výzkumné činnosti doktoranda a tématu jeho doktorské práce. Hodnotící debata se uskutečňuje nad připravenou analýzou tématu zadaného v kontextu s cíli disertace. Rozsah analýzy k danému tématu je 5 - 10 tis. znaků.

Klíčová slova
Controlling, Controllingové řízení, Management Control, Konvergenční controllingový přístup, Procesní řízení, Činnostní řízení, Integrace v řízení, Řízení nákladů, Náklady jako důsledek rozhodnutí, Controller, Controllingové metody.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.7.2024, 7:34 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)