česky  čs
english  en
Metody rozhodovací analýzy (W38A006)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět studia je zaměřen na rozhodování vrcholových a středních manažerů při určo-vání cílů a strategií organizací. Také formo-vání a implementování marketingových plá-nů zahrnuje mnoho rozhodnutí. Součástí stu-dia je rovněž shromažďování a analyzování informací z tržního prostředí.
Structure
Informační zdroje a informace na podporu rozhodování. Manažerská statistika. Prezen-tační metody dat. Vícekriteriální rozhodová-ní. Rozhodování v podmínkách neurčitosti. Prognózování: klouzavé průměry a časové řady, lineární a nelineární regrese. Řízení zásob. Projektový management. Simulace. Finanční rozhodování.
Structure of tutorial
Konzultace
Literarture
Requirements
Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Keywords
Rozhodování, manažerská statistika, předpo-vídání, shromažďování informací, analýza informací, regrese, časové řady, interní in-formace, externí informace, tržní problémy,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)