česky  čs
english  en
Ergatika (W38O001)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Ergatické pojetí antroposystémů. Systémové pojetí a komplexní pojetí řešení a řízení. Využívání a respektování synergického efektu. Kritéria a parametry subsystémů a jejich prvků. -Jejich vazby a efekty z antropologického hlediska. Metody ergatického projektování. Analýzy hodnocení systémů. Technické, psychologické, sociální, ergonomické a ekologické aspekty ergatiky.
Structure
Ergatický systém člověk - technika - prostředí. Model ohrožení zdraví. Člověk - fyziologic-ké, psychické, sociální a mentální parametry. Technika - rozměrové řešení, ovládače a ko-munikační zařízení, nářadí, zařízení, pracovní vybavení, estetické řešení. Prostředí - osvětle-ní, záření, hluk, vibrace, klimatické podmínky, barevné řešení, fyzická, psychická a mentální zátěž. Bezpečnost a hygiena práce. Hodnocení rizika. Životní prostředí. Ergatické projektová-ní. Metoda HODERG.
Structure of tutorial
Forma konzultací
Literarture
1. Chundela, L.: Ergonomie, skripta FS ČVUT, 2005
2. Chundela, L.: Strojírenská ergonomie - příklady, skripta FS ČVUT, 2005
3. Grandjean, E.: Ergonomics and Health in modern Office, London TF, 1984
4. Gilbertová S., Matoušek O.: Ergonomie, GRADA Publishing, Praha 2002
Requirements
Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Keywords
Systém člověk - technika - prostředí. Antropocentrický princip. Model ohrožení zdraví. Limity člověka. Pracovní pohoda. . Optimální parametry techniky a prostředí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)