Fyzika I (2021026)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:FY1Schválen:05.04.2017
Platí do: ??Rozsah:4P+1C+1L
Semestr:LKredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvozování základních vztahů a souvislostí mezi pojmy. Navíc studenti získají rozšířené znalosti v některých tematických okruzích se zaměřením na využití v návazných předmětech teoretického základu studia i navazujícího magisterského studia.
Vyučující
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Koller Ph.D.
Zimní 2023/2024
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2022/2023
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2022/2023
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2021/2022
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Kinematika hmotného bodu: poloha, rychlost a zrychlení hmotného bodu, přímočarý, křivočarý, kruhový pohyb hmotného bodu.
• Dynamika hmotného bodu: Newtonovy zákony, pohybové rovnice, hybnost, impulz síly, moment síly a hybnosti, práce, energie a výkon.
• Gravitační pole: Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál gravitačního pole, gravitační a tíhové pole Země.
• Mechanika soustavy hmotných bodů: první impulzová věta, hmotný střed a jeho poloha. Druhá impulzová věta.
• Tuhé těleso: zjednodušení, dvojice sil, pohyb tuhého tělesa, kinetická energie, Steinerova věta, pohybová rovnice pro rotaci, kyvadlo.
• Mechanika kontinua: Vektor napětí, tah, tlak, Hookův zákon, namáhání pružného tělesa smykem.
• Mechanika tekutin: hydrostatika – hustota, tlak, molekulové jevy na povrchu kapalin, kapilární jevy, Archimedův zákon.
• Mechanika tekutin: hydrodynamika – proudění kapalin, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, výtok kapalina z nádoby, vazká tekutina.
• Kmitání a vlnění: lineární harmonický oscilátor netlumený a tlumený, vynucené kmity, rezonance amplitudy, skládání kmitů.
• Kmitání a vlnění: vznik a šíření vlnění, druhy vlnění, rovnice postupné vlny, interference vlnění, stojaté vlnění.
• Kmitání a vlnění: šíření vln v prostoru, odraz a lom rovinného vlnění, Dopplerův jev, vlnová rovnice, podélné vlny v tenké tyči, kapalině a plynu, základní akustické veličiny, intenzita vlnění (zvuku), hladina intenzity zvuku.
• Molekulová fyzika a termodynamika: obecné pojmy a základní veličiny, ideální plyn, teplota a roztažnost látek, teplo a vnitřní energie, ekvipartiční teorém, stavová rovnice ideálního plynu, Van der Waalsova rovnice.
• Zákony termodynamiky, práce plynu, tepelná kapacita a molární tepelná kapacita, vratné a nevratné děje, kruhový děj a Carnotův cyklus, entropie, přenos tepla, stacionární vedení tepla.
Osnova cvičení
V laboratorním cvičení se procvičují přednášená témata formou měření vybraných úloh a počítání příkladů.
Literatura
Budinská: Fyzika I. ČVUT Praha, 1. Vydání, 2020.

Samek, Solar, Chren: Sbírka příkladů z fyziky I. ČVUT Praha

Sopko, Samek: Repetitorium z fyziky pro přijímací zkoušky na TU. ČVUT Praha

Kohout, Laboratorní cvičení z fyziky. ČVUT Praha, 2010
Požadavky
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 16:24 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)