česky  čs
english  en
Fyzika I. (2021028)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:FY1Schválen:24.03.2022
Platí do: ??Rozsah:3P+2C+1L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvozování základních vztahů a souvislostí mezi pojmy. Navíc studenti získají rozšířené znalosti v některých tematických okruzích se zaměřením na využití v návazných předmětech teoretického základu studia i navazujícího magisterského studia.
Osnova
Kinematika hmotného bodu: poloha, rychlost a zrychlení hmotného bodu, přímočarý, křivočarý, kruhový pohyb hmotného bodu.
Dynamika hmotného bodu: Newtonovy zákony, pohybové rovnice, hybnost, impulz síly, moment síly a hybnosti, práce, energie a výkon.
Gravitační pole: Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál gravitačního pole, gravitační a tíhové pole Země.
Mechanika soustavy hmotných bodů: první impulzová věta, hmotný střed a jeho poloha. Druhá impulzová věta.
Tuhé těleso: zjednodušení, dvojice sil, pohyb tuhého tělesa, kinetická energie, Steinerova věta, pohybová rovnice pro rotaci, kyvadlo.
Mechanika kontinua: Vektor napětí, tah, tlak, Hookův zákon, namáhání pružného tělesa smykem.
Mechanika tekutin: hydrostatika – hustota, tlak, molekulové jevy na povrchu kapalin, kapilární jevy, Archimedův zákon.
Mechanika tekutin: hydrodynamika – proudění kapalin, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, výtok kapalina z nádoby, vazká tekutina.
Kmitání a vlnění: lineární harmonický oscilátor netlumený a tlumený, vynucené kmity, rezonance amplitudy, skládání kmitů.
Kmitání a vlnění: vznik a šíření vlnění, druhy vlnění, rovnice postupné vlny, interference vlnění, stojaté vlnění.
Kmitání a vlnění: šíření vln v prostoru, odraz a lom rovinného vlnění, Dopplerův jev, vlnová rovnice, podélné vlny v tenké tyči, kapalině a plynu, základní akustické veličiny, intenzita vlnění (zvuku), hladina intenzity zvuku.
Molekulová fyzika a termodynamika: obecné pojmy a základní veličiny, ideální plyn, teplota a roztažnost látek, teplo a vnitřní energie, ekvipartiční teorém, stavová rovnice ideálního plynu, Van der Waalsova rovnice.
Zákony termodynamiky, práce plynu, tepelná kapacita a molární tepelná kapacita, vratné a nevratné děje, kruhový děj a Carnotův cyklus, entropie, přenos tepla, stacionární vedení tepla.
Literatura
Budinská, Ducháček, Kohout, Jílek. Fyzika I. ČVUT Praha, 2020
Samek, Vlčák. Sbírka příkladů z fyziky I. ČVUT Praha, 2017
Kohout, Laboratorní cvičení z fyziky. ČVUT Praha, 2010
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)