česky  čs
english  en
Fyzika pevné fáze (2026023)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:20.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:ZKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Klasifikace pevných látek, moderní materiály, vazby v pevných látkách, krystalografické soustavy, poruchy krystalové mříže. Tepelná kapacita pevných látek. Elektrická vodivost kovů, Sommerfeldův model. Pásový model, pásové struktury kovů, polokovů, izolantů a polovodičů. Vlastní a příměsové polovodiče, přechod PN, polovodičové a pevnolátkové lasery. Termoelektrické a magnetoelektrické jevy. Magnetické vlastnosti pevných látek. Supravodivost.
Osnova
1.Látky krystalické, polykrystalické, amorfní, kovová skla, fulerény, nanotrubičky.
2.Vazby v pevných látkách, krystalové struktury, poruchy krystalových struktur.
3.Kmity atomů, fonony, model jednorozměrné mřížky, první Brillouinova zóna.
4.Tepelná kapacita pevných látek, klasický a kvantový model, elektronový plyn.
5.Elektrická vodivost kovů, Sommerfeldův model, aplikace na fotoelektrický jev,
Fermiovo-Diracovo rozdělení.
6.Základní rysy pásové struktury kovů, polokovů, izolantů a polovodičů, koncentrace
nosičů náboje.
7.Vlastní a příměsové polovodiče, lokální příměsové stavy, přechod PN.
8.Přechody kov-polovodič, základní polovodičové součástky.
9.Základy teorie laserů, polovodičové a pevnolátkové lasery.
10.Základní termoelektrické a galvanomagnetické jevy : Seebeckův, Peltierův a
Hallův , obří magnetorezistence a jejich technické aplikace.
11.Diamagnetizmus, a paramagnetizmus, experimentální fakta, fyzikální podstata, aplikace.
12.Feromagnetizmus : experimentální fakta, hysterezní smyčka, teplotní závislost
magnetizace, Curieův bod, měkká a tvrdá magnetika, aplikace.
13.Supravodivost, experimentální data, fyzikální podstata, vysokoteplotní supravodivost.

Osnova cvičení
Vybrané příklady aplikace nových poznatků ve fyzice pevných látek v technické praxi: nanostrukturované materiály, termočlánky a termistory, součásti využívající obří magnetorezistivity, pevnolátkové lasery. Exkurze do specializovaných laboratoří.
Literatura
Kittel, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985.
Frank,H.: Fyzika a technika polovodičů, SNTL, Praha, 1990.
Majerníková E., Fyzika pevných látek, UP Olomouc, 1999
Eckertová L. a kol.,Fyzikální elektronika pevných látek, Univerzita Karlova, Praha 1992
Požadavky
Znalosti fyziky na úrovni předmětů Fyzika I a Fyzika II.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)