česky  čs
english  en
Dynamika plynů (2121056)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozvíjí poznatky získané v "alfa" verzích bakalářských předmětů Mechanika tekutin a Termomechanika. Zobecňuje poznatky v oblasti problematiky proudění stlačitelných tekutin, pozornost je věnována řadě neizoentropických dějů i základům nestacionárního a vícerozměrového proudění.
Vyučující
Ing. Michal Schmirler Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Michal Schmirler Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Michal Schmirler Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
• Základní vztahy a zákony
• 1D stacionární izoentropické proudění stlačitelné tekutiny, klidový a statický stav, Machovo číslo.
• Kritický stav, Lavalovo číslo, plošná hustota hmotnostního toku, Fliegnerův vztah.
• Dynamické funkce ideálního plynu.
• Kolmá adiabatická rázová vlna. Prandtlova rovnice. Rázová adiabata. Dynamické funkce.
• Proudění kanály proměnného průřezu. Zužující se a Lavalova tryska, difuzor. Aerodynamické ucpání.
• Systém s více hrdly. Provoz nadzvukového difuzoru a nadzvukového aerodynamického tunelu.
• Další neizoentropické procesy. Proudění s uvažováním vlivu tření. Dynamické funkce.
• Proudění se sdílením tepla. Dynamické funkce. Diabatický ráz. Základy vysokorychlostního spalování.
• Základy 1D nestacionárního proudění. Metoda charakteristik.
• Vícerozměrové stacionární proudění stlačitelné proudění. Podzvukové proudění. Prandtlova transformace.
• Nadzvukové vícerozměrové proudění. Šikmá rázová vlna. Obtékání klínu a kužele.
• Prandtl - Mayerova expanze. Obtékání těles nadzvukovým proudem stlačitelné tekutiny.
Literatura
• Nožička J: Dynamika plynů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005, ISBN 80-01-03300-7
• Nožička J: Příručka dynamiky plynů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
• Equations, Tables and Charts for Compressible Flow. NASA rep. No 1135
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)