česky  čs
english  en
Termomechanika A (212A023)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:Schválen:21.04.2008
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní zákony termodynamiky. Stavové rovnice. Ideální plyn, vlastnosti. Vratné a typické nevratné stavové změny ideálního plynu. Reálné plyny a páry, řešení stavových změn. Směsi plynů. Oběhy typických tepelných motorů a strojů. Vlhký vzduch. Základní případy sdílení tepla. Stacionární vedení tepla. Sdílení tepla prouděním. Využití podobnosti, kriteriální rovnice. Sdílení tepla při skupenských změnách. Teplotní záření. Kombinované případy sdílení tepla. Tepelné výměníky. Proudění stlačitelných tekutin. Izentropické proudění. Kolmé rázové vlny. Průtok tryskami a difuzory. Základy chemické termodynamiky. Termodynamika chemických reakcí.
Osnova
1.Základní pojmy a definice. Stavové veličiny. Teplo a práce.
2.Postuláty fenomenologické termodynamiky. První, druhá a třetí hlavní věta termodynamiky pro otevřené a uzavřené soustavy. Tepelné kapacity a Mayerův vztah.
3.Stavová změna a oběh, Carnotův oběh. Základní vratné a nevratné stavové změny.
4.Modely plynů a stavové rovnice, ideální plyn, plyn Van der Waalsův, plyn polodokonalý.
Stavové změny ideálního plynu. Směs ideálních plynů.
5. Vodní pára. Znázornění v i - s diagramu. Řešení stavových změn ve vodní páře.
6. Oběhy tepelných motorů a strojů - kompresor, pístový motor, parní a plynová turbína.
Oběhy chladicích strojů s plyny a parami.
7. Vlhký vzduch. Základní veličiny a jejich měření, vyjádření základních stavových veličin vlhkého vzduchu. Řešení dějů v i - x diagramu.
8.Základy sdílení tepla. Mechanismy sdílení tepla. Vedení tepla v tuhých látkách - 1D případy.
9. Sdílení tepla prouděním, přestup tepla. Řešení přestupu tepla s využitím teorie podobnosti.
10. Teplotní záření. Záření černého, šedého a reálného tělesa. Sdílení tepla zářením.
11. Základy řešení tepelných výměníků.
12. Stlačitelnost tekutiny a její projevy. Základní rovnice proudění stlačitelné tekutiny. Rychlost zvuku, Machovo číslo. Stavové chování stlačitelné tekutiny.
Izoentropické proudění. Výtoková rychlost. Kritický stav.
13. Proudění tryskami a difusory, aerodynamické ucpání, kritický výtok, průtok se ztrátami.
14. Kolmá rázová vlna, tryska za nenávrhových podmínek.
Literatura
1. Nožička J., Termomechanika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)