Tepelné izolace (2171023)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:14.11.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vybrané partie sdílení tepla v oboru výpočtu tepelných izolací stěn a potrubí. Stanovení tlouštěk izolací z hledisek provozních, nebo z hlediska hospodárnosti. Výpočet tepelných ztrát a zisků izolovaných zařízení. Vlhnutí tepelných izolací, šíření vlhkosti izolační hmotou, teorie difúze vodních par, výpočty. Tepelně izolační materiály, fyzikální vlastnosti a použití, superizolace. Provozní a laboratorní měření tepelné vodivosti, tepelných ztrát a zisků
Osnova
P1 Úvod. Sdílení tepla vedením. Tepelná vodivost. Vlivy působící na hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Provozní tepelná vodivost.

P2 Vedení tepla jednoduchými a složenými stěnami. Průběhy teplot ve stěnách. Vztažná
střední teplota stěny.

P3 Sdílení tepla radiací. Základní pojmy a zákony. Vzájemné záření dvou ploch. Vliv
stínících ploch. Reflexní a foliové izolace.

P4 Sdílení tepla prouděním, součinitel přestupu tepla prouděním a radiací. Celkový
součinitel přestupu tepla.

P5 Výpočet tepelných ztrát rovinných a válcových stěn. Zjednodušený výpočet tepelných
ztrát izolovaného potrubí. Dodatkové tepelné ztráty.

P6 Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti. Ekvivalentní tloušťka. Izolační paradoxom.

P7 Vedení tepla v tělesech konečných rozměrů. Tepelné ztráty izolovaných potrubí
uložených v zemi.

P8 Hospodárná tloušťka tepelné izolace: - rovinné stěny a potrubí

P9 Kritika výpočtu hospodárných tlouštěk izolací (vliv ceny tepla a tepelné izolace,
zmenšení užitečného prostoru); normativní hodnoty max. součinitele prostupu tepla.

P10 Provozní tloušťka izolace: - orosování povrchu stěn izolovaného zařízení
- změna teploty tekutin v izolovaném systému

P11 Izolace prostory vyplněnými plyny: - jednoduché izolační mezery
- vícenásobné izolační mezery.Vlhnutí tepelných izolací, procesy vlhnutí; hygroskopicita.

P12 Difuze vodních par hmotou, základní zákony, analogie difuze a vedení tepla,
kondenzace vlhkosti ve stěně, parotěsné vrstvy.

P13 Transmise vlhkosti. Tepelně izolační materiály - přehled, rozdělení podle oblastí použití.
Izolace vláknité, lehčené sklo, perlit, perlitobetony, pórobetony, izolace sádrové.

P14 Izolace plněné plyny s nízkou tepelnou vodivostí. Lehčené plastické hmoty, lehčený
kaučuk. Izolace vakuové. Měření v oboru tepelných izolací - přehled.


Osnova cvičení
C1 Opakování základních pojmů ze sdílení tepla. Průběh teplot v rovinné a válcové stěně při konstantní a nekonstantní tepelné vodivosti.

C2 Průběh teplot ve složené rovinné stěně (izolace průmyslové pece) ; stanovení
provozní tepelné vodivosti a jednotkové tepelné ztráty.

C3 Průběh teplot ve složené válcové stěně (parovod) stanovení provozní tepelné vodivosti a jednotkové tepelné ztráty.

C4 Ekvivalentní tepelná vodivost tepelně izolační vrstvy vztažená na:
- celkovou tloušťku tepelně izolační vrstvy
- celkovou plochu tepelně izolační konstrukce

C5 Orosování povrchu rovinné a válcové stěny nízkoteplotního zařízení. Výpočet tloušťkyizolace pro případ dovolené změny teploty pracovního média v izolovaném zařízení.

C6 Hospodárná tloušťka izolace obvodové zdi mrazírny. Hospodárná tloušťka izolace
parního potrubí.

C7 Řešení kondenzace vodních par v tepelné izolaci stěny mrazírenského skladu.
Literatura
Prokop J.: Tepelné izolace
Klíčová slova
Tepelné izolace, sdílení tepla
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.6.2024, 3:13 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)