česky  čs
english  en
Přenosové jevy v procesním inženýrství (2181002)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:PJPIApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět poskytne teoretický základ pro studium jednotkových operací probíhajících v procesních a zpracovatelských zařízeních. Bilancování přenosu hybnosti v tekutinách. Úvod do inženýrské reologie a základy reometrie. Smykové proudění. Přenos hybnosti při turbulentním proudění. Potenciální proudění. Využití aplikací přenosu hybnosti pro analýzu rozložení doby zdržení. Bilance mechanické energie a entalpie. Využití inspekční analýzy přenosových rovnic. Prohloubení znalostí z přenosu tepla, zejména při fázových změnách a v heterogenních systémech. Přenos tepla zářením. Teorie přenosu hmoty molekulární difúzí, konvekcí, s chemickou reakcí a přenos hmoty mezi fázemi. Analýza podobnostních jevů.
Teacher's
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Zimní 2019/2020
Structure
1. Úvod. Základní bilanční rovnice.
2. Bilance hmotnosti a hybnosti v tekutinách. Cauchyho rovnice. Konstitutivní rovnice tekutin.
3. Smykové proudění. Úvod do inženýrské reologie. Obecné reologické modely.
4. Proudění nenewtonských látek v základních jednorozměrných geometriích.
5. Reometrie. Kapilární viskozimetr. Viskozimetr se souosými válci. Viskozimetr a reogoniometr kužel-deska.
6. Navier – Stokesova rovnice. Bilance mechanické energie. Potenciální proudění. Bernoulliova rovnice.
7. Turbulence a mezní vrstvy. Rozložení doby zdržení v procesních aparátech a zařízeních.
8. Bilance energie a tepla. Mechanismy přenosu tepla. Fourier-Kirchhoffova rovnice.
9. Vedení tepla. Nucená a přirozená konvekce.
10. Přenos tepla při fázových změnách. Přenos tepla v heterogenních systémech. Přenos tepla zářením.
11. Rovnice přenosu hmoty. Přenos hmoty molekulární difúzí.
12. Konvektivní přenos hmoty. Přenos hmoty mezi fázemi.
13. Simultánní přenos tepla a hmoty. Teorie podobnosti přenosových jevů.
Structure of tutorial
Literarture
* ŠESTÁK J., RIEGER F: Přenos hybnosti tepla a hmoty. Skripta ČVUT.
* BIRD, R.B., STEWART W.E., LIGHTFOOT E.N.: Transport Phenomena John Wiley 2007.
* INCROPERA F.P., DeWITT D.P.: Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley 2002.
* HOWARD A. BARNES. A handbook of elementary rheology. Aberystwyth: Univ. of Wales, Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 2000.
* CHHABRA, R. P., J. F. RICHARDSON. Non-Newtonian flow and applied rheology: engineering applications. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008.
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)