česky  čs
english  en
Tepelné výměníky (2181009)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy termodynamiky: entalpie, entropie, stavové rovnice, energetické bilance, optimalizace termodynamických systémů (metody Pinch, EGM). Mechanizmy přenosu tepla bez fázových změn (kondukce, nucená i přirozená konvekce) a přenos tepla s fázovými přeměnami (var, kondenzace). Výměníky tepla (teoretické základy, návrhové postupy). Korelace pro výpočty tlakových ztrát a přenosu tepla v trubkových a deskových výměnících tepla. Vliv úsad. Výměníky tepla s rozšířenou teplosměnnou plochou. Výměníky tepla ve speciálních technologiích - vysokoteplotní a vysokotlaké aparáty, výměníky pro kryogeniku, jadernou energetiku. Kompaktní výměníky. Výměníky s rotujícími plochami. Dynamika a nestacionární provoz výměníků. Konstrukční aspekty, vibrace, dimenzování výměníků tepla. Výměníkové sítě, ekonomické aspekty návrhu. Projekt komplexního tepelného výpočtu výměníku. (Není určeno pro oborové studium Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl)
Osnova
Předmět pojednává o hydrodynamických, termodynamických, pevnostních a konstrukčních aspektech návrhu výměníků tepla.
Osnova cvičení
? 1. týden Zařazení výmeníků do kategorie kalorických aparátů
? 2. týden Přenos tepla ve výměnících bez fázových přeměn
? 3. týden Přenos tepla s fázovými přeměnami- var, kondensace, tuhnutí, tavení, sublimace
? 4. týden Tlaková ztráta při proudění ve výměnících
? 5. týden Trubkové výměníky, teoretické základy
? 6. týden Trubkové výměníky bez fázových přeměn
? 7. týden Trubkové výměníky s fázovými přeměnami
? 8. týden Výměníky tepla s rozvinutou teplosměnnou plochou (žebrování, stat. směšovače)
? 9. týden Výměníky tepla ve speciálních výrobních technologiích
? 10. týden Kompaktní výměníky
? 11. týden Dynamika výměníkových systémů
? 12. týden Konstrukční aspekty návrhu výměníků
? 13. týden Vibrace buzené prouděním ve výměnícch
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)