Čištění odpadních vod a plynů (2181063)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:5Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vodohospodářská situace, použití vod a hlavní znečišťovatelé. Druhy znečištění v odpadní vodě a způsoby jeho určování. Výpočet množství odpadní vody. Řešení stokových sítí. Zásady pro odstraňování znečištění z odpadních vod. Mechanické a biologické čištění odpadních vod, principy a strojní řešení. Fyzikálně chemické principy čištění plynných emisí, používané metody a procesy, příklady řešení (separace SO2, NOx, těkavých org. látek).
Osnova
1. Ekobilance, vodohospodářská bilance, druhy vod a jejich charakteristika, určení spotřeby vody a množství OV.
2. Náležitosti projektu ČOV a kanalizace, druhy znečištění OV, určování znečištění OV, složení vod, recipient, procesy samočištění vod.
3. Metody čištění OV. Mechanické ČOV - česle, síta, pískové filtry, lapače písku, hydrocyklóny, vírové lapače, štěrbinové lapače. Sedimentace částic.
4. Různé typy usazovacích nádrží, lamelový usazovák, lapače tuků a ropných látek. Podklady pro jejich návrh.
5. Kalové hospodářství, zpracování kalů a jejich strojní odvodnění. Biologické ČOV - růstová křivka mikroorganizmů, porovnání aerobního a anaerobního způsobu ČOV, kořenová čistírna.
6. Biofiltr, rotační diskový a klecový reaktor. Aerobní ČOV (aktivace, aktivovaný kal, typy akt. nádrží, typy aktivace, parametry aktivace), kontrola práce ČOV. Aerace a typy aeračních zařízení.
7. Anaerobní ČOV, anaerobní procesy, míchaný reaktor, UASB reaktor, vyhnívací nádrž, anaerobní komora s náplní.
8. Příklady typických schémat ČOV pro komunální a průmyslové potravinářské OV, příklady řešení a provozní zkušenosti. Dezinfekce OV. Průmyslové odpadní vody - metody jejich čištění. Exkurze do ÚČOV Trója.
9. Ekologie a životní prostředí, vznik emisí. Principy likvidace plynných emisí. Metody čištění plynů, vlastnosti částic a jiných znečišťujících látek, odlučovací principy.
10. Mechanické čištění. Povrchové, pohybové, elektrické a přenosové vlastnosti částic. Druhy odlučovačů, hodnocení odlučovačů. Suché odlučovače.
11. Cyklóny a jejich návrh, mokré odlučovače, filtry, el. odlučovače. Principy likvidace plynných emisí.
12. Odstraňování plynných a těkavých látek. Fyzikálně-chemické způsoby čištění plynných emisí. Postup při volbě vhodné technologie. Separace SO2, NOx, CO2 a těkavých organických látek.
13. Základní principy odsiřování. Suché, polosuché a mokré odsíření spalin, regenerační výměníky, teplotní režim odsíření.
14. Regenerativní metody odsíření. Příklady různých způsobů a provozní zkušenosti. Zpracování tuhých odpadů. Spalovny.
Osnova cvičení
1. Energetická bilance ve světě, alternativní zdroje energie
2. Vodíková energetika; energetická bilance ČR a reálné možnosti využití alternativních zdrojů (příklad s různými zdroji biomasy, komunální odpad)
3. Výpočet areálu: popis a zadané hodnoty, určení množství OV a jejího znečištění
4. Výpočet areálu: Návrh variant čištění OV (septik, biofiltr). Návrh žumpy, pískové filtrace a drenážního podmoku.
5. Sedimentace částic, návrh mamutky. Výpočet areálu: Návrh variant čištění OV (biodisky, aktivace), posouzení variant, vliv na recipient.
6. Laboratorní úloha: Stanovení CHSK.
7. Laboratorní úloha: Oxygenační kapacita aeračního elementu.
8. Laboratorní úloha: Klasická a membránová filtrace.
9. Laboratorní úloha: Vlastnosti iontoměničů a aktivního uhlí.
10. Laboratorní úloha: Analýza spalin.
11. Odsiřování: Vzájemný přepočet hmotových (kg/kg), objemových (m3/m3), molových (mol/mol) a koncentrací používaných při stanovení limitů (mg/m3). Bilance polosuchého odsiřování.
12. Bilance mokrého odsiřování.
13. Energetická bilance vykondenzování SO2 a CO2 ze spalin.
14. Semestrální zápočtový test. Odevzdání laboratorních protokolů.

Literatura
[1] Hoffman P., Novák V.: Zpracování exhalací a odpadů. Skriptum ČVUT
[2] Gray N. F.: Water technology. Elsevier 2005
[3] Reynolds T. D., Richards P. A.: Unit operations and processes in environmental engineering. PWS Publishing company, 1996
[4] Hocking M.B.: Chemical technology and pollution control, Elsevier 2005
[5] http://fsinet.fsid.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/index.htm
Požadavky
Viz http://fsinet.fsid.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/COVP/covp.htm
Klíčová slova
odpadní voda, komunální odpadní voda, průmyslová odpadní voda, čištění odpadní vody, čištění plynů, odsiřování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 9:55 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)