česky  čs
english  en
Přenos hybnosti, tepla a hmoty (2181075)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:6Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy bilancování přenosu v homogenních tekutinách. Navier-Stokesova rovnice. Přenos hybnosti v turbulentním proudění. Rovnice mechanické energie. Rozložení doby prodlevy. Přenos tepla vedením. Nucená a přirozená konvekce. Přenos tepla při změně skupenství a zářením. Vícesložkové systémy. Přenos hmoty molekulární difúzí, konvekcí, s chemickou reakcí a přenos hmoty mezi fázemi.
Osnova
Osnova
1. Úvod do předmětu, základy kartézského tenzorového počtu.
2. Základní bilanční rovnice. Základní rovnice přenosu, materiální derivace. Rovnice kontinuity. Bilance hybnosti - Cauchyho rovnice dynamické rovnováhy v kontinuu.
3. Bilance momentu hybnosti. Kinematika proudění tekutin. Konstitutivní rovnice.
4. Navier-Stokesova rovnice.
5. Inspekční analýza Navier-Stokesovy rovnice. Součinitel odporu při obtékání těles.
6. Limitní případy řešení Navier-Stokesovy rovnice. Inženýrská Bernoulliova rovnice. Darcy-Weissbachova rovnice. Součinitel třecí ztráty. Mezní vrstva.
7. Turbulentní proudění. Třecí ztráty a součinitel odporu při turbulentním proudění. Bilance mechanické energie.
8. Rozložení doby zdržení. Bilancování energie a přenos tepla. Fourierův zákon.
9. Fourier-Kirchhoffova rovnice. Fourierova rovnice. Stacionární vedení tepla. Tepelný odpor. Součinitel prostupu tepla.
10. Vícerozměrné případy vedení tepla. Vedení tepla s vnitřním zdrojem. Nestacionární vedení tepla.
11. Nucená konvekce. Analogie mezi přenosem hybnosti a tepla.
12. Přirozená konvekce. Smíšená konvekce. Přenos tepla při varu a kondenzaci.
13. Přenos tepla zářením. Základní pojmy a rovnice přenosu hmoty.
14. Fickův zákon. Přenos hmoty molekulární difúzí. Přenos hmoty s chemickou reakcí. Nestacionární přenos hmoty. Konvektivní přenos hmoty. Přenos hmoty mezi fázemi.

Osnova cvičení
Osnova cvičení
1. Úvodní cvičení. Praktická ukázka aplikací poznatků z předmětu.
2. Základy tenzorového počtu - příklady. Aplikace integrální bilance momentu hybnosti.
3. Řešení jednorozměrných případů přenosu hybnosti.
4. Aproximativní řešení složitějších úloh přenosu hybnosti.
5. Řešení stacionárního přestupu tepla v tuhých tělesech bez a s vnitřním zdrojem tepla.
6. Řešení úloh nestacionárního vedení tepla v tuhých tělesech.
7. Konvektivní přenos tepla. Integrální bilance tepla - výměník tepla.
Literatura
Šesták J., Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Skriptum ČVUT.
Klíčová slova
Přenos hybnosti, přenos tepla, přenos hmoty.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)