česky  čs
english  en
Čištění odpadních vod a plynných emisí (2181088)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:9Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vodohospodářská situace, použití vod a hlavní znečišťovatelé. Druhy znečištění v odpadní vodě a způsoby jeho určování. Výpočet množství odpadní vody. Řešení stokových sítí. Zásady pro odstraňování znečištění z odpadních vod. Mechanické a biologické čištění odpadních vod, principy a strojní řešení. Fyzikálně chemické principy čištění plynných emisí, používané metody a procesy, příklady řešení. Difúzně separační operace: absorpce, adsorpce, membrány, rektifikační dělení, extrakce látek.(Pro oborové studium Ekotechnika)
Osnova
1. Ekobilance, vodohospodářská bilance, druhy vod a jejich charakteristika, určení spotřeby vody a množství OV.
2. Náležitosti projektu ČOV a kanalizace, druhy znečištění OV, určování znečištění OV, složení vod, recipient, procesy samočištění vod.
3. Metody čištění OV. Mechanické ČOV - česle, síta, pískové filtry, lapače písku, hydrocyklóny, vírové lapače, štěrbinové lapače. Sedimentace částic.
4. Různé typy usazovacích nádrží, lamelový usazovák, lapače tuků a ropných látek. Podklady pro jejich návrh.
5. Kalové hospodářství, zpracování kalů a jejich strojní odvodnění. Biologické ČOV - růstová křivka mikroorganizmů, porovnání aerobního a anaerobního způsobu ČOV, kořenová čistírna.
6. Biofiltr, rotační diskový a klecový reaktor. Aerobní ČOV (aktivace, aktivovaný kal, typy akt. nádrží, typy aktivace, parametry aktivace), kontrola práce ČOV. Aerace a typy aeračních zařízení.
7. Anaerobní ČOV, anaerobní procesy, míchaný reaktor, UASB reaktor, vyhnívací nádrž, anaerobní komora s náplní.
8. Příklady typických schémat ČOV pro komunální a průmyslové potravinářské OV, příklady řešení a provozní zkušenosti. Exkurze do ÚČOV Trója.
9. Ekologie a životní prostředí, vznik emisí, metody čištění plynů, vlastnosti částic a jiných znečišťujících látek, odlučovací principy, typy odlučovačů.
10. Povrchové, pohybové, elektrické a přenosové vlastnosti částic. Fyzikálně - chemické principy odstraňování škodlivin. Difúzně separační operace.
11. Difúzně separační operace. Principy likvidace plynných emisí.
12. Odstraňování plynných a těkavých látek, postup při volbě vhodné technologie. Základní principy odsiřování.
13. Suché, polosuché a mokré odsíření spalin, regenerační výměníky, teplotní režim odsíření.
14. Regenerativní metody odsíření. Příklady různých způsobů a provozní zkušenosti.
Osnova cvičení
1. Ekologické bilance
2. Dimenzování stokového potrubí.
3. Sedimentace částic kalu a písku.
4. Návrh septiku a žumpy
5. Návrh pískové filtrace a drenážního podmoku
6. Výpočet mamutky
7. Návrh ČOV - určení množství OV a jejího znečištění
8. Návrh ČOV - výpočet biofiltru, biodisků
9. Návrh ČOV - výpočet aktivace. Vliv na recipient. Porovnání variant.
10. Odsiřování - mokrá metoda (bilance a návrh).
11. Odsiřování - polosuchá metoda (bilance a návrh)
12. Exkurze do čistírny odpadních vod
13. Zápočtový test
Literatura
Hoffman P., Novák V.: Zpracování exhalací a odpadů. Skriptum ČVUT
Gray N. F.: Water technology. Elsevier 2005
Reynolds T. D., Richards P. A.: Unit operations and processes in environmental engineering.
PWS Publishing company, 1996
Hocking M.B.: Chemical technology and pollution control, Elsevier 2005
Požadavky
Viz http://fsinet.fsid.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/COVP/covp.htm
Klíčová slova
Odpadní voda, čištění odpadních vod, čištění plynů, odsiřování, odstraňování těkavých organických látek
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)