Čištění odpadních vod a plynů (2181089)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:9Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Zdroje exhalací, znečištění a odpadů. Způsoby minimalizace negativního vlivu na ekologii. Metody a zařízení pro čištění OV, příklady řešení. Mechanické čištění, biologické aerobní a anaerobní čištění OV. Metody a zařízení pro omezování tuhých a plynných exhalací. Mechanické čištění plynů, suché a mokré odlučovače, elektrofiltry. Procesy a zařízení pro zachycování a likvidaci plynných exhalací. Zpracování kalů a pevných odpadů. Ekobilance.(Pro oborové studium "Procesní inženýrství" a pro další obory magisterského a bakalářského studia)
Structure
1. Ekobilance, vodohospodářská bilance, druhy vod a jejich charakteristika, určení spotřeby vody a množství OV.
2. Náležitosti projektu ČOV a kanalizace, druhy znečištění OV, určování znečištění OV, složení vod, recipient, procesy samočištění vod.
3. Metody čištění OV. Mechanické ČOV - česle, síta, pískové filtry, lapače písku, hydrocyklóny, vírové lapače, štěrbinové lapače. Sedimentace částic.
4. Různé typy usazovacích nádrží, lamelový usazovák, lapače tuků a ropných látek. Podklady pro jejich návrh.
5. Kalové hospodářství, zpracování kalů a jejich strojní odvodnění. Biologické ČOV - růstová křivka mikroorganizmů, porovnání aerobního a anaerobního způsobu ČOV, kořenová čistírna.
6. Biofiltr, rotační diskový a klecový reaktor. Aerobní ČOV (aktivace, aktivovaný kal, typy akt. nádrží, typy aktivace, parametry aktivace), kontrola práce ČOV. Aerace a typy aeračních zařízení.
7. Anaerobní ČOV, anaerobní procesy, míchaný reaktor, UASB reaktor, vyhnívací nádrž, anaerobní komora s náplní.
8. Příklady typických schémat ČOV pro komunální a průmyslové potravinářské OV, příklady řešení a provozní zkušenosti. Exkurze do ÚČOV Trója.
9. Ekologie a životní prostředí, vznik emisí, metody čištění plynů, vlastnosti částic a jiných znečišťujících látek, odlučovací principy.
10. Povrchové, pohybové, elektrické a přenosové vlastnosti částic. Druhy odlučovačů, hodnocení odlučovačů. Suché odlučovače.
11. Cyklóny a jejich návrh, mokré odlučovače, filtry, el. odlučovače. Principy likvidace plynných emisí.
12. Odstraňování plynných a těkavých látek, postup při volbě vhodné technologie. Základní principy odsiřování.
13. Suché, polosuché a mokré odsíření spalin, regenerační výměníky, teplotní režim odsíření.
14. Regenerativní metody odsíření. Příklady různých způsobů a provozní zkušenosti.
Structure of tutorial
1. Ekologické bilance
2. Návrh žumpy, septiku, pískové filtrace a drenážního podmoku.
3. Sedimentace částic kalu a písku. Výpočet mamutky
4. Návrh ČOV - určení množství OV a jejího znečištění
5. Návrh ČOV - výpočet biofiltru, biodisků a aktivace. Vliv na recipient.
6. Odsiřování - mokrá metoda (bilance a návrh), odsiřování - polosuchá metoda (bilance a návrh)
7. Zápočtový test
Literarture
Hoffman P., Novák V.: Zpracování exhalací a odpadů. Skriptum ČVUT
Gray N. F.: Water technology. Elsevier 2005
Reynolds T. D., Richards P. A.: Unit operations and processes in environmental engineering.
PWS Publishing company, 1996
Hocking M.B.: Chemical technology and pollution control, Elsevier 2005
Requirements
Viz http://fsinet.fsid.cvut.cz/cz/U218/peoples/hoffman/PREDMETY/COVP/covp.htm
Keywords
Odpadní voda, čištění odpadních vod, čištění plynů, odsiřování, odstraňování těkavých organických látek
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 20.7.2024, 21:03 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)