česky  čs
english  en
Zpracovatelské stroje (2181095)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:8Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Třídění zpracovatelských automatů podle druhu toku zpracovávaných objektů procesním systémem a podle relativních pohybů pracovních členů. Charakteristické pracovní cykly a jejich mezní frekvence. Programování dynamicky kvalitních pohybových závislostí. Navrhování centralizovaných mechanických pohonů s vačkovými mechanismy a jejich dynamické vlastnosti. Decentralizované elektromechanické, pneumatické a hydrostatické pohony a jejich automatické řízení. Řízení kombinovaných pohonových struktur. Základy řazení zpracovatelských automatů do výrobních linek.
Osnova
1. Zpracovatelský stroj jako otevřený systém, subsystém procesní, energetický a řídicí. Dílčí proces, operace, úkon.
2. Rozvinutí mnohaoperačních procesů v prostoru a čase. proudové principy krokové a kontinuální.
3. Pojem výkonnosti, výkonnost nastavená, efektivní, skutečná. Provozní zkoušky a výkonnostní charakteristiky.
4. Charakteristické pracovní cykly, unášivé cykly a řídicí manipulační cykly. Členění cyklů na úseky a pojem vzájemné vyváženosti úseků.
5. Základy systematiky pohonů. Pohonové struktury centralizované, decentralizované a kombinované. Pojem vyváženosti systému.
6. Pohybové závislosti přirozené, kinetostatické a programované. Hodnocení dynamické kvality, přechodové dynamické jevy a stacionární kmity.
7. Kinematické faktory nerovnoměrného úseku a vztahy mezi nimi. Rovnice pro rovnovážnou periodu cyklu.
8. Pracovní diagramy vázaných cyklů. Překrývání operačních pohybů.
9. Základní vačkové mechanismy a mechanismy připojené. Druhy vazby kladka-profil. Výpočet výrobních souřadnic.
10. Mechanická účinnost, velikost vačky a převodu připojeného mechanismu. Dynamická únosnost s ohledem na dotyková napětí.
11. Elektromechanické pohony s konstantními a proměnnými převody. Pohybová rovnice tuhého modelu. Dimenzování hnacího agregátu.
12. Tekutinové decentralizované pohony, schémata obvodů. Čas složeného pohybu lineárního motoru. Problematika řízení kombinovaných struktur.
13. Programově regulované servopohony. jejich dimenzování s ohledem na charakteristiku nebo ekvivalentní moment.
14. Mezistrojové akumulace a řízení zpracovatelských automatů ve výrobní lince.
Osnova cvičení
1. Identifikace tokových principů z prospektů plniček kelímků.
2. Popisy základních a typových technologických schémat..
3. Výpočet nastavitelné výkonnosti a nutného počtu řad pro výkonnost požadovanou.
4. Navrhování průběhů rychlosti a zrychlení charakteristických cyklů.
5. Kinematicky buzený oscilátor - důkaz škodlivosti skoků ve zrychlení.
6. Odvozování pohybové závislosti z navržených průběhů zrychlení.
7. Časové a zdvihové bilance složených pohybů a cyklů o více úsecích. Rovnice pro periodu.
8. Porovnání výkonnosti zpracovatelského cyklu bez překrývání pohybů a s překrýváním.
9. Navrhování kinematických schémat vícečlenných mechanismů.
10. Výpočet velikosti vačky pro dovolený úhel tlaku
11. Výpočet kinetostatického hnacího momentu. Výpočet setrvačníku a agregátu na rozběh.
12. Příklady dimenzování pneumatických a hydrostatických válců.
13. Výpočet hnací síly pro uzavírání tvarovací formy přes kolenový lis.
14. Dimenzování servopohonu pro souběžně-vratný cyklus.
Literatura
Sigl F.: Zpracovatelské stroje, SNTL, Praha 1992
Klíčová slova
Zpracovatelské stroje
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)