česky  čs
english  en
Teorie vozidel (2211054)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:4P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Popis teoretických základů podélné, svislé i směrové dynamiky vozidel. Podrobné objasnění dějů při interakci mezi silnicí (kolejí) a vozidlem, zvláště z hlediska přenosu podélných i bočních sil a stability
Vyučující
Ing. Jan Kalivoda Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jiří Pakosta Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Baněček Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Kalivoda Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Baněček Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Jan Kalivoda Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. týden - Přehled odporů, působících na silniční vozidlo, hnací síla, rychlostní charakteristiky hnací síly podle druhu hnacího ústrojí. Odpor stoupání, zrychlení a vzduchu u silničního vozidla. Grafické zobrazení rovnováhy hnacích sil a odporů, rovnováha výkonů. Bezrozměrné vyjádření pohybové rovnice.
2. týden. - Valení pneumatiky po tuhé podložce, kinematické poměry, skluzy, silové poměry (kolo vlečené, hnací, brzdící), odpor valení, jeho závislost na konstrukčních a provozních parametrech, účinnost skluzová, valivá a celková.
3. týden - Hlavní znaky a přednosti kolejové dopravy. Železniční trať a její komponenty. Tepelná dilatace kolejnic. Trasování tratě, stavební převýšení o oblouku, parametry tratě. Dvojkolí - základní pojmy, provedení. Vliv umístění nápravových ložisek. Měření rozchodu dvojkolí, stanovení vůle dvojkolí v koleji. Jízdní profil kola.
4. týden - Silové poměry v kontaktu kolo - kolejnice. Velikost kontaktních ploch, princip vzniku skluzové rychlosti. Vyjádření poměrného skluzu. Skluzová charakteristika. Valení dvojkolí v koleji, vlnivý pohyb, délka vlny, efektivní kuželovitost, ideální poloměr oblouku. Kritická rychlost pojezdu.
5. týden - Radiální tuhost pneu, hystereze, torsní (obvodová) tuhost. Rozdělení kolmých tlaků v dotykové ploše u kola vlečeného, hnacího a bržděného. Podmínky adheze v dotykové ploše a vznik oblasti částečného skluzu. Pneumatika pod vlivem boční síly, směrová úchylka, pneumatický závlek, vratný moment, směrové charakteristiky pneumatik. Natáčecí tuhost pneumatik. Naklopená pneumatika na kruhové dráze.
6. týden - Charakteristika doběhu, rychlostní a dráhová charakteristika rozjezdu. Způsob konstrukce charakteristiky pro hnací ústrojí mechanické a hydromechanické. Vyhodnocení. Přehled dalších výkonových charakteristik silničních a terénních vozidel. Návrh základních parametrů. (výkon a odstup. převodovky dle různých kriterií).
7. týden - Průjezd vozidla obloukem - geometrické postavení, úhel náběhu, optimální rozvor. Grafické řešení postavení vícenápravového vozidla v oblouku. Prostředky pro zlepšení průjezdnosti obloukem. Rejdovná dvojkolí.
8. týden - Silové poměry mezi vozidlem a kolejí při průjezdu obloukem, Heumannova metoda - předpoklady, grafické řešení. Velikost řidících sil - obecná poloha. Vznik nepravé řidící síly - vzpříčená a tětivová poloha.
9. týden - Stanovení zatížení náprav a poloha těžiště. Zatížení ve stoupání, dosažení meze adheze ve stoupání (vozidlo dvounápravové, třínápravové, vliv konstrukce zavěšení zadní dvojnápravy). Rozdíly v zatížení levého a pravého kola.
10. týden - Větvení toku výkonu diferenciálem. Kinematické poměry, momentové poměry s uvažováním účinností. Adhezní schopnost náprav se svorným diferenciálem. Vliv snížené vlastní účinnosti na celkovou účinnost přenosu hnacího momentu. Větvení toku výkonu pevnou mechanickou vazbou. Silová charakteristika valivého poloměru, jízda v přímém směru, jízda zatáčkou. Řízení kolových dvounápravových vozidel. Podmínka správného řízení. Změna poloměru zatáčky vlivem směrové úchylky pneumatik. Směrová stabilita. Skutečné postavení kola. Řízení třínápravového vozidla.
11. týden - Působení vnějších silových účinků (odstředivá síla, vratný moment) na velikost řidících sil. Míra opotřebení kol. Styk kolo - kolejnice a bezpečnost proti vykolejení. Stanovení vodící a rámové síly. Stav na mezi vykolejení. Kritéria bezpečnosti proti vykolejení. Stabilita koleje.
12. týden - Změny kolových sil, výrobní tolerance, provozní vlivy. Změny kolových sil na zborcené koleji. Svislé vypružení kolejových vozidel. Požadavky na bezpečnost a kvalitu jízdy. Návrh užitečného sednutí.
13.týden - Optimální tuhost vypružení vozidla. Progresivní vypružení. Stanovení dynamické přirážky. Charakteristiky vypružení vozidla. Zobrazení namáhání pružin - Schmithův a Goodmanůn diagram. Zjednodušené modely svislého vypružení vozidla.
Osnova cvičení
Přehled odporů. Pohybová rovnice jízdy silničního vozidla.
Valení pneumatiky po vozovce.
Vlastnosti a charakteristiky pneumatik.
Pneumatika pod vlivem boční síly, směrová úchylka.
Návrh základních parametrů poháněcího ústrojí. Odstupňování převodů
Výkonové charakteristiky silničních vozidel.
Meze adheze
Přenos a větvení toku výkonu
Řízení a směrová stabilita.
Základní znaky kolejové dopravy.
Železniční trať - základní typy a komponenty.
Dvojkolí - konstrukce, typy, parametry.
Kontakt kolo - kolejnice, parametry, silové účinky, charakteristiky.
Kinematika průjezdu kolejového vozidla obloukem.
Silové účinky při průjezdu kolejového vozidla obloukem.
Řídící a vodící síla , kritéria bezpečnosti proti vykolejení.
Změny nápravových a kolových sil .
Vypružení kolejových vozidel.
Požadavky na bezpečnost a jakost chodu vozidla.
Literatura
Svoboda, J.: Teorie dopravních prostředků - vozidla silniční a terénní, sktripta, EoR ČVUT Praha, posledně 2000 ;
Douda,P. , Heptner,T., Kolář, J.: Pozemní dopravní prostředky, skripta, EoR ČVUT Praha, 1998;
Kolář, J. : Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel , skriptum, 1. vyd., Nakladatelství ČVUT -Česká technika, 2009. , 276 s. , ISBN 978-80-01-04262-5

Švejnoch Vl., Doc.,Ing., CSc. : Teorie kolejových vozidel, EoR ČVUT Praha
Požadavky
Pro absolvování předmětu je třeba získat zápočet a složit zkoušku. Podmínkou udělení zápočtu je minimálně 80% účast na cvičeních.
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211054_TV .
Klíčová slova
Valení pneumatiky, směrová stabilita, trať, dvojkolí, jízda v oblouku, řídící a vodící síla, vypružení vozidel, bezpečnost požadavky, jakost chodu vozidla.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)