česky  čs
english  en
Technologičnost konstrukcí (2331024)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:TKSchválen:07.02.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:8Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vztahy mezi konstrukcí, výrobní technikou a ekonomickými aspekty. Technologičnost konstrukce z hlediska lití, tváření, svařování a povrchových úprav. Východiska při volbě materiálu a technologie. Konstrukční úpravy dílů s ohledem na jakost a výrobní možnosti.
Osnova
1. Obecné zásady technologičnosti konstrukce.
2. Kriteria volby polotovaru. Porovnání odlévání, tváření a svařování.
4. Výhody, flexibilita, obtíže a omezení technologie lití.
5. Zásady konstrukce odlitků s ohledem na namáhání, rázy a únavu.
6. Snižování hmotnosti odlitků. Faktory určující cenu odlitků. Jakost odlitků.
7. Zásady konstrukce modelů. Omezení a možnosti lití do pískových forem. Vady způsobené tuhnutím kovů.
8. Zásady konstrukce přesných odlitů.
9. Zásady volby materiálu pro odlitek. Vztahy mezi mechanickými vlastnostmi zkušebních vzorků a reálných odlitků.
10.Příklady volby materiálů pro odlitky.
11. Omezení a možnosti tváření kovů. Zásady volby postupu kování a konstrukce výkovků. Faktory ovlivňující přesnost výkovků.
12. Zásady konstukce při stříhání, ohýbání a tažení.
13. Zásady konstrukce při svařování. Výhody a omezení procesu. Svařitelnost ocelí.
14. Zásady konstrukce s ohledem na opotřebení a korozi. Návrhy povrchových úprav.
Osnova cvičení
1. zadání semestrálnípráce.
2. Obecná kriteria konstrukce.
3. Volba polotovaru.
4. Volba materiálu.
5. Úpravy tvarů a přídavky.
6. Výrobní postupy.
7. Odevzdání a kontrola semestrálních prací.
Literatura
1. Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák,J. - Michálek, L.: Technologičnost konstrukce I 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 146 s. ISBN 80-01-03268-X.
2. Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.:Technologičnost konstrukce.1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)