česky  čs
english  en
Projekt III. (2353113)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:10C
Semestr:*Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Specializace výrobní technika:
Předmět je zaměřen na konstrukci CNC výrobních strojů. V zadání je stanovena výrobní technologie a dílec. Pro jeho výrobu je nutné navrhnout vhodnou kinematiku stroje, zpracovat návrhové výpočty konstrukce a pohybových mechanismů. V dalším postupu je požadována technická skica navržené konstrukce, následně reálná konstrukce stroje v CAD softwaru. Projekt je koncipován jako spolupráce menších projektových týmů. V části detailního rozpracování konstrukce řeší jednotliví členové dílčí pohyblivé skupiny samostatně v rozsahu dle celkové náročnosti zadání.
• Dle zadané technologie a dílce zvolte odpovídající typ stroje
• Navrhněte kinematiku stroje dle potřeby opracování dílce
• Proveďte návrhové výpočty
• Dle zásad technického kreslení vytvořte skicu navrhované varianty
• Proveďte reálnou konstrukci v CAD softwaru
• Vytvořte technickou zprávu návrhu, společně se základní technickou dokumentací
Specializace robotika:
Projekt se skládá jednak ze skupiny cvičení spočívající v návrhu a simulačním ověření pokročilých postupů řízení robotů: kalibrace robota s různou složitostí kinematického modelu, dynamická kompenzace vypočtenými momenty.
• Zadání referátu.
• Idealizovaný a zobecněný kinematický model.
• Optimální návrh a simulace kalibrační trajektorie.
• Simulace kalibračního měření.
• Výpočet kalibrace idealizovaného a zobecněného kinematického modelu.
• Simulace vlivu kalibrace na přesnost polohování modelu robota.
• Modifikace řízení robota pro kompenzaci tíhových deformací.
• Simulace modifikovaného řízení robota.
• Simulace vlivu kompenzace tíhy na přesnost robota.
• Modifikace řízení robota vypočtenými momenty.
• Simulace modifikovaného řízení robota a simulační experimenty.
• Dokončení referátu.
• Prezentace referátu.
Osnova
Literatura
• WECK, M. a BRECHER, C. Werkzeugmaschinen, Konstruktion und Berechnung. 8. neu bearb. Aufl. Berlin:Springer, 2006. ISBN 3-540-22502-1. Dostupné také z: http://d-nb. Info/971621853
• KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů: určeno pro stud. fak. strojní. Praha: České vysoké učení technické, 1986.
• HOUŠA, Jaromír a Bedřich RUDOLF. Výrobní stroje. 3. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01-00993-9.
• Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
• Sciavicco, L., Siciliano, B.: Modelling and Control of Robot Manipulators, Springer 2000
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)