česky  čs
english  en
Rozpočet a ekonomické hodnocení projektu (2383062)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem kurzu je prohloubit znalosti ze základního kurzu Management a ekonomika podniku z bakalářského studia. Kurz se zaměřuje zejména na prohloubení základních znalostí a dovedností v oblasti tvorby a vyhodnocování provozního rozpočtu, správného sestavení a vyhodnocování kalkulačního vzorce pro vyráběné produkty a ekonomického vyhodnocení investičního projektu, jak to odpovídá soudobému poznání a vývoji manažerských metod a technik. Posluchači specifikují jednoduchý fiktivní průmyslový nebo inženýrsko-projektový podnik nebo jeho dílčí část (nejlépe podle své zkušenosti z praxe, stáže či tréninkového pobytu v podniku). Pro fiktivní podnik sestaví provozní rozpočet a pro jeho produkty vhodný kalkulační vzorec a navrhnou způsob kalkulačního postupu, odpovídající produktovému portfoliu. V druhé části kurzu navrhnou vhodný investiční projekt, který přispěje ke zvýšení výkonnosti podniku, resp. jeho části. Důsledky investičního projektu propočtou s využitím adekvátních metod, zejména dynamického charakteru. Své výsledky jednotlivých fázi postupně v průběhu semestru prezentují. V závěru posluchači prezentují ucelený projekt, který zahrnuje všechna dílčí řešení připravená v průběhu semestru. Kvalita projektu a jeho prezentace, spolu s výsledkem zápočtového testu rozhoduje o udělení/neudělení zápočtu.
Vyučující
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. František Freiberg CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Štěpánka Uličná Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Část M. Zralý - 3 přednášky: 1-3
1.Technik a řízení + Řízení nákladů úvod
-Proč musí technik umět řídit a rozumět ekonomické stránce produktů, činností, procesů, projektů.
-Rozhodování o nákladech je spojeno s rozhodováním o produktech, o procesech, o činnostech, o útvarech, o zdrojích, o projektech. Jak tomu rozumět? A jak je to s výnosy?
-Náklady jsou cenou zdrojů (lidských, hmotných, nehmotných, finančních). Členění nákladů a důvody členění (přímé, nepřímé, fixní, variabilní, prvotní, druhotné)
-Náklady a výnosy, příjmy a výdaje - rekapitulace.

2.Rozpočty a Provozní rozpočty
-Provozní rozpočty a jejich účel při řízení podniku.
-Proč musí být za rozpočet odpovědný vedoucí.
-Jak sestavit provozní rozpočet.
-Manažerská a účetní struktura provozního rozpočtu.
-Vyhodnocování provozních rozpočtů a související evidence.
-Význam provozních rozpočtů pro kalkulaci nákladů na produkty.

3.Kalkulace nákladů na produkty, současné kalkulační vzorce
-Určující faktory kalkulace. Náklady, kapacit, výnosy.
-Kalkulační jednice, přehled kalkulačních metod a technik.
-Přirážková kalkulace.
-Kalkulace s využitím příspěvku na úhradu.
-Metoda hodinových nákladových sazeb.

Část II. - F. Freiberg - 3 přednášky:
4.Investiční controlling
-Charakteristika managementu investičních projektů.
-Tvorba investičního plánu podniku.
-Základní charakteristiky investičních projektů.
-Způsoby financování investic.

5.Hodnocení investic
-Úloha časové hodnoty peněz a rizika v procesu hodnocení investic.
-Metoda hodnocení investic na bázi diskontovaných peněžních toků.
-Hodnocení investičních projektů s rozdílnými investičními náklady a dobou životnosti.
-Alternativní metody hodnocení investic.

6.Hodnocení strategických investic
-Charakteristika komplexního hodnocení investic
-Reálné opce
-Analýza citlivosti
-Úvod do hodnocení akvizic a fúzí

Část závěrečná M. Zralý + F. Freiberg společně:
7.Závěr + Shrnutí
●Metoda Target Costing (limitní (cílová) kalkulace). (MZ)
●Náklady a nákladová analýza - shrnutí. (MZ)
●Investiční controlling - shrnutí (FF)
●Hodnocení investičních projektů - shrnutí (FF)
●Celkové shrnutí poselství kurzu (FF+MZ).
Osnova cvičení
Cvičení 1: Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři.
Vytvoření týmů (3 - 4 členných)
Cvičení 2: Zpracování konceptu podniku či jeho části bude obsahovat:
- zaměření podniku (čím se podnik zabývá)
- určení produktového portfolia podniku
- Specifikace hlavního procesu(ů)
- Specifikace hlavních činností
 Specifikace klíčových zdrojů a jejich přiřazení k činnostem.
Cvičení 3: Prezentace konceptu podniku či jeho části.
Cvičení 4: Zpracování provozních rozpočtů, vycházejících z činnostního principu (ABM).
Cvičení 5: Prezentace provozních rozpočtů, vycházejících z činnostního principu (ABM).
Cvičení 6: Prezentace provozních rozpočtů, zpracování kalkulačního postupu, vč. specifikace kalkulačního vzorce pro produkty (zakázky) - využití především vertikální varianty HNS
Cvičení 7: Prezentace kalkulačního postupu
Cvičení 8: Průběžný test č. 1, prezentace kalkulačního postupu
Cvičení 9: Zpracování propočtů investičních projektů pro zvýšení výkonnosti s využitím více metod (postupů) a porovnání jejich výsledků.
Cvičení 10: Prezentace propočtů investičních projektů pro zvýšení výkonnosti s využitím více metod (postupů) a porovnání jejich výsledků.
Cvičení 11: Prezentace propočtů investičních projektů pro zvýšení výkonnosti s využitím více metod (postupů) a porovnání jejich výsledků.
Cvičení 12: Průběžný test č. 2, prezentace celého projektu
Cvičení 13: Prezentace celého projektu, uzavření kurzu
Literatura
Prameny základní:

(1) Freiberg, F., Zralý, M.: Ekonomika podniku, skripta ČVUT, 2008 (ne starší!)
(2) Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku - Souhrnná úloha, Vydavatelství ČVUT, 2010 (pozn. MZ: Doporučuji pro cvičení využít jako základní příručku!!)
(3) Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku - Úlohy, skripta ČVUT, 2009, 2012 (ne starší!)
(4) Zralý, M.: Podklady pro přednášky v el. formě, internet + interní server S:\Zraly?
Prameny další-doporučené:
Freiberg F.:Financování podniku, skripta ČVUT, 2008
Zralý, M.: Manažerské využití hodinové nákladové sazby, Controlling, 2/2008, str. 5-14, ISSN 1801-6251, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení
Zralý M.: Řízení nákladů - Sbírka úloh, skripta ČVUT, 2008 (částečně)
Klíčová slova
Rozpočet, náklady, kalkulace, analýza, investice, metody hodnocení investic, rizika.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)