česky  čs
english  en
Diplomová práce (2383995)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:16.06.2005
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:ZCredits:20
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Téma diplomové práce se volí z nabídky ústavu, která vychází z praktických potřeb průmyslu či z témat řešených výzkumných a vývojových záměrů a projektů a dalších úkolů obsahově konsistentních se zaměřením studijního programu. Spektrum témat diplomových prací je vymezeno odbornou kapacitou pedagogů ústavu a odborným potenciálem odborníků z podnikové praxe a dalších expertů konzultujících danou diplomovou práci. Nabídka rámcových témat diplomových prací je na webových stránkách ústavu: www.rep.fs.cvut.cz. Studenti pracují na zadaném úkolu pod odborným vedení příslušného vedoucího práce, odborníků z podnikové praxe a dalších expertů. Specifikace zadání úkolu řešeného v diplomové práci vzniká v součinnosti vedoucího práce, studenta a kompetentních zástupců podniků a dalších institucí zainteresovaných na daném úkolu.
Structure
Structure of tutorial
1. Popis problému, který je v práci řešen, důvody, které vedly k řešení tématu a stanovení cílů práce.
2. Teoretická část (též metodologická): rešeršní činnost – zjištění dosavadních poznatků k danému problému, definice pojmů, formulace hypotéz, výběr použitých metod a jejich zdůvodnění.
3. Teoretická část (též metodologická): rešeršní činnost – zjištění dosavadních poznatků k danému problému, definice pojmů, formulace hypotéz, výběr použitých metod a jejich zdůvodnění.
4. Teoretická část (též metodologická): rešeršní činnost – zjištění dosavadních poznatků k danému problému, definice pojmů, formulace hypotéz, výběr použitých metod a jejich zdůvodnění.
5. Současný stav řešené problematiky: prokázání znalosti řešené problematiky založenou především na dosavadním studiu a přečtené literatuře (např. zmapování jednotlivých okruhů řešené problematiky, způsobů jejich řešení, definic, metod, výpočtů, modelů a aplikací, které se při řešeních v současné době uplatňují.
6. Současný stav řešené problematiky: prokázání znalosti řešené problematiky založenou především na dosavadním studiu a přečtené literatuře (např. zmapování jednotlivých okruhů řešené problematiky, způsobů jejich řešení, definic, metod, výpočtů, modelů a aplikací, které se při řešeních v současné době uplatňují.
7. Současný stav řešené problematiky: prokázání znalosti řešené problematiky založenou především na dosavadním studiu a přečtené literatuře (např. zmapování jednotlivých okruhů řešené problematiky, způsobů jejich řešení, definic, metod, výpočtů, modelů a aplikací, které se při řešeních v současné době uplatňují.
8. Současný stav řešené problematiky: prokázání znalosti řešené problematiky založenou především na dosavadním studiu a přečtené literatuře (např. zmapování jednotlivých okruhů řešené problematiky, způsobů jejich řešení, definic, metod, výpočtů, modelů a aplikací, které se při řešeních v současné době uplatňují.
9. Praktická část (též analytická nebo tvůrčí): vlastní řešení problému, šetření dat, výpočty, diskuse, návrhy a opatření
10. Praktická část (též analytická nebo tvůrčí): vlastní řešení problému, šetření dat, výpočty, diskuse, návrhy a opatření
11. Praktická část (též analytická nebo tvůrčí): vlastní řešení problému, šetření dat, výpočty, diskuse, návrhy a opatření
12. Závěr: shrnutí dosažených výsledků, vyhodnocení přínosu práce, plnění cílů práce a možností uplatnění řešení v praxi.
13. Závěr: shrnutí dosažených výsledků, vyhodnocení přínosu práce, plnění cílů práce a možností uplatnění řešení v praxi.
Literarture
Základním zdrojem informací je odborná literatura k danému tématu práce navržená vedoucím diplomové práce. Další zdroje informací a poznatků získává diplomant z vlastní rešeršní činnosti a z konzultací s vedoucím práce a s odborníky z podnikové praxe.
Requirements
Absolvování P a PV předmětů 1. až 3. semestru navazujícího magisterského studia programu Řízení průmyslových systémů. Paralelní souběh s P a PV předměty 4. semestru navazujícího magisterského studia programu Řízení průmyslových systémů.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)