česky  čs
english  en
Soft Skills (2386037)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:21.01.2010
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti se seznámí především s úlohou a posláním finančního řízení podniku, analýzou a interpretací finančních informací, externími a interními finančními zdroji, bilancováním finančních zdrojů a jejich užitím, řízením pracovního kapitálu podniku, hodnocením investic, základy finanční matematiky a finančního plánování.
Osnova
1.Úvod do financování podniku, úloha a funkce finančního řízení podniku, finanční cíle
2.Struktura, analýza a interpretace finančních výkazů,
3.Hodnocení finanční výkonnosti podniku
4.Charakteristika, řízení a financování pracovního kapitálu
5.Řízení pohledávek
6.Tvorba a analýza bilancí cash flow
7.Charakteristika a řízení krátkodobých zdrojů financování podniku
8.Charakteristika a řízení dlouhodobých zdrojů financování podniku
9.Financování MSP a inovací
10.Řízení průběžné likvidity, řízení krátkodobých přebytků a schodků likvidity, platební styk
11.Charakteristika, význam, příprava a hodnocení finančních plánů, analýza senzitivity, fi-nanční kontrola
12.Hodnocení investic, charakteristika investičního rozhodování, metody hodnocení investic, hodnocení rizika investičních projektů
13.Shrnutí obsahu předmětu, závěrOsnova cvičení
1.Založení akciové společnosti
2.Bilanční analýza - hodnocení finanční výkonnosti podniku
3.Pákový efekt cizího kapitálu
4.Potřeba kapitálu, ekonomické účinky pohledávek
5.I. Seminář: řízení pohledávek
6.Bilance cash-flow samofinancování
7.Finanční účinky rezerv
8.Ekonomické účinky skonta, faktoring
9.Náklady úvěru
10.II. seminář: Leasing
11.Finanční plánování
12.Hodnocení investic
13.Závěrečné hodnocení, zápočetLiteratura
FREIBERG, František. Financování podniku. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 183 s. ISBN 978-80-01-03636-5.
FREIBERG, František. Finanční controlling. Management Press, Praha 1996
FREIBERG, František. Cash-flow. Management Press, Praha 1997

SLAVÍK, Jakub. Finanční průvodce nefinančního manažera: jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 175 s. ISBN 978-80-247-4593-0.
JÁČOVÁ, Helena a ORTOVÁ, Martina. Finanční řízení podniku v příkladech. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 152 s. ISBN 978-80-7478-001-1.
ZEMÁNEK, Pavel a KONEČNÝ, Jiří. Finanční řízení podniku. Vyd. 1. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2013. 84 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7454-115-5.
HRDÝ, Milan a KRECHOVSKÁ, Michaela. Podnikové finance v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 267 s. ISBN 978-80-7478-011-0.
TOTH, Daniel a BAREŠOVÁ, Eva. Základy finančního managementu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2013. 96 s. ISBN 978-80-7452-035-8.
SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012.
KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxxviii, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9.
VALACH, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.
Požadavky
Požadavky ke zkoušce
Zkouška je obsahově zaměřena na následující oblasti finančního řízení podniku:
Charakteristika finančního řízení
Řízení pracovního kapitálu
Řízení pohledávek a zásob
Bilanční analýza
Bilance cash flow
Finanční zdroje
Rizikový kapitál
Řízení průběžné likvidity
Finanční plánování a kontrola
Hodnocení investic

Základními zdroji informací a poznatků pro získání potřebných znalostí a dovedností jsou:
Přednášky
Cvičení
Semináře
Sylabus předmětu
Skripta Financování podniku, skripta ČVUT, Praha 2007

Požadavky k zápočtu:
zpracování zadaných příkladů a zdůvodnění jejich řešení,
zpracování a prezentace zadaných seminárních prací,
účast na cvičení (tolerovány max 2 omluvené absence)
Absolvování průběžných testů podle dispozic cvičících pedagogů
Individuální řešení vyšší omluvené absence.
Klíčová slova
Finanční řízení, finanční zdroje, pracovní kapitál,hodnocení investic, finanční plán, investice, cash-flow, finanční analýza
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)