česky  čs
english  en
NUMERICKÉ METODY V MECHANICE, MKP (W11OZ006)
Katedra:odbor pružnosti a pevnosti ()
Zkratka:NMMSchválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem je vyložit variační principy a Ritzovu metodu jako východisko klasické metody konečných prvků (MKP), základy MKP diskretizace Cauchyovského kontinua, tenkostěnných a liniových těles, řešení dynamických a nelineárních úloh.Individuálně se s posluchačem zabývat aspekty aplikace MKP při řešení specifického vybraného problému.
Variační principy mechaniky poddajných těles.
Deformační varianta MKP.
Struktura dat v MKP.
Formulace skořepinových a nosníkových elementů.
Skořepinové a rámové konstrukce.
Vazbové rovnice.
Elementy se soustředěnými konstitutivními parametry.
Řešení pohybových rovnic v MKP včetně explicitní integrace pohybových rovnic a modální analýzy.
Řešení nelineárních úloh (podstata geometrické a fyzikální nelinearity v mechanice poddajných těles a její
zapracování do MKP, tečná matice tuhosti)
Řešení nelineárních úloh (Newton-Raphsonova přírůstková metoda, kritická zatížení a ztráta stability).
Kontaktní úlohy.
Nelineární konstitutivní modely.
Osnova
Literatura
Španiel,M. Horák, Z.: Úvod do metody konečných prvků. Skripta, ČVUT v Praze, 2011
Bathe, K.J.: Finite Element Procedures. Watertown: K.J. Bathe., 2014.
Zienkiewicz, O.C.: The Finite Element Method. McGraw-Hill, 1977
Crisfield, M.A.: Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Vol 1: Essentials. John Willey &
sons, 1991.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)