česky  čs
english  en
Proudění stlačitelné tekutiny (W12T003)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+0C
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět Proudění stlačitelné tekutiny je koncipován pro doktoranské studium s technickým zaměřením. Jeho hlavním cílem je vytvořit teoretický základ, poznat aktuální problémy a zvládnout základní teoretické, numerické a experimentální přístupy k řešení úloh v oboru proudění stlačitelné tekutiny.
Structure
Základní pojmy a definice. Vlastnosti stlačitelných tekutin. Termodynamika a aplikace jejích zákonů při popisu proudění stlačitelné tekutiny. Navierovy-Stokesovy rovnice pro proudění stlačitelné tekutiny. Aproximace rovnic pro řešení úloh proudění stlačitelné tekutiny. Jevy při proudění stlačitelné tekutiny. Subsonické proudění. Supersonické proudění. Transsonické proudění. Numerické modelování proudění stlačitelné tekutiny. Modelování při aerodynamickém experimentu.
Structure of tutorial
Numerické simulace. Laboratorní experimenty.
Literarture
A.H.Shapiro : The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow, díl I a II, The Ronald Press Company, New York, 1954
J.D.Anderson, Jr. : Modern Compressible Flow, McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1990
L.D.Landau, Je.M.Lifšic : Gidrodinamika, Neuka, Moskva, 1988
R.Dvořák, K.Kozel : Matematické modelování v aerodynamics, Ediční středisko ČVUT, Praha, 1996
a další odborná a časopisecká literatura.
Requirements
Účastníci kurzu budou provádět i samostatné domácí práce - studium, řešení úloh, protokoly, písemné tématické odborné pojednání, odborné vystoupení.
Keywords
Proudění stlačitelné tekutiny, termodynamika, bilance fyzikálních veličin, subsonické proudění, supersonické proudění, transsonické proudění.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)