česky  čs
english  en
Teorie spalování (W15T005)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cíl a zaměření předmětu:
Podat ucelenou teorii spalování paliv.
Základní témata:
Základní mechanismus uvolňování tepla oxidací chemicky vázaného tepla ve fosilních palivech a v biomase.
Arrheniův zákon a jeho praktické aplikace.
Difůzní a kinetické hoření, rychlost hoření a přenos tepla v ohništi.
Směšování paliva a okysličovadla jako mezní faktor rychlosti hoření.
Structure
Aktivační energie
uhlíkové částice a reálného uhlí. Dokonalé a nedokonalé spalování,
součinitel přebytku spalovacího vzduchu. Kinetika spalovacích reakcí,
faktory ovlivňující rychlost hoření. Tepelná bilance spalovacího pochodu,
vzněcování, stabilita hoření. Základy termické akustiky. Aerodynamika
plamene. Spalování ve fluidní vrstvě. Perspektivní způsoby spalování.
Structure of tutorial
Literarture
Povinná literatura:
Teyssler, J., Spalování popelnatých paliv, SNTL1989
Doporučená literatura:
Tomeczek J., Coal Combustion, Krieger publishing company, Malabar, Florida, 1994
Requirements
Keywords
Kinetika spalování,aktivační energie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)