Materiály pro biomedicínu (W32O003)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Biokompatibilita - základní pojmy a definice. Úvod do vlastností biologického prostředí. Odezva materiálů na působení živého systému. Funkce a degradace materiálů in vitro a in vivo (plasty, kovy; bobtnání, rozpouštění, koroze). Tribologické vlastnosti materiálů - tření, otěr. Biomateriály - přehled, užití v medicíně. Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika, plasty, uhlík, kompozity. Reakce živé tkáně: vznik a omezení vazby živé tkáně na materiál; imunitní systém, testy biokompatibility, sterilizace. Vliv chemických vlastností povrchu biomateriálů a odolnosti proti korozi na biokompatibilitu, hemokompatibilita, alergické reakce, karcinogenita; adaptace organismu. Klinické užití biomateriálů. Testy biokompatibility (in vitro, in vivo). Standardizace a administartivní omezení biomateriálů. Výběr a návrh biomateriálu pro aplikaci.
V předmětu jsou zařazeny praktické příklady měření vlastností biomateriálů, např. analýza prvkového a fázového složení titanových slitin a dalších materiálů a provedení a vyhodnocení testů biokompatibility.
Osnova
1.Biokompatibilita - pojmy a definice; vlastnosti biologického prostředí
2.Mechanické vlastnosti biomateriálů: kovy, keramika, plasty, uhlík, kompozity
3.Metody určení struktury a složení materiálu
4.Vlastnosti povrchu biomateriálů (topografické, tribologické, chemické)
5.Funkční vlastnosti biomateriálů, degradace.
6.Úpravy povrchu - tenké vrstvy a povlaky
7.Imunitní systém, hemokompatibilita, alergické reakce, karcinogenita; adaptace organismu.
8.Testy biokompatibility, sterilizace
9.Interakce buněk s povrchem - vliv vlastností povrchu biomateriálů na biokompatibilitu
10.Vývoj biokompatibilního materiálu - dřík endoprotézy (kompozit PEEK+C vlákna), srdeční pumpa (vrstva TiN), TiNi s plasmatickým nástřikem
11.Užívání databázových systémů (COMPENDEX, MEDLINE, WOS, PLATAN, atd.)
Osnova cvičení
Seznámit studenty s požadavky, kladenými na biomateriály (tj. na materiály pro biomedicinské aplikace) a inženýrskými i fyzikálně-chemickými a biologickými aspekty styku živých tkání a organismů s povrchem materiálu.
Cvičení (laboratoře, referáty z literatury, rešerše, exkurze do firmy BEZNOSKA, s.r.o. nebo do laboratoře plasmatických nástřiků ÚFP AV ČR nebo do HVM Plasma, s.r.o., seminář.
Advanced Composites (Biokompatibilita uhlíkových materiálů) nebo semináře Fyziologické dny)
Literatura
1. Filip P., Progresivní typy biomateriálů, Skripta, VŠB-TU Ostrava 1995.
2. Valenta J. a kol. Biomechanika, kap. 3 (Beznoska S., Löbl K.), Akademia, Praha 1985.
3. Beznoska S., Umělé náhrady lidských kloubů, SNTL, Praha 1987.
4. Koutský J., Biomateriály, Skripta, ZčU Plzeň 1997.
5. Dee K.C., Puleo D.A., Bizios R.: An introduction to tissue-biomaterial interactions,Willey&Sons, Hoboken, N.J. 2003.
6. Valenta J. et al, Biomechanics, Chapter 3 (Beznoska S., Löbl K.), Academia, Praha 1993.
7. Wintermantel E., Ha S.-W., Biokompatible Werkstoffe und Bauweisen, Springer, Berlin 1996.
8. Black J., Biological Performance of Materials, Marcel Dekker, New York 1992.
9. Silver F.H., Biomaterials, medical devices and tissue engineering, Chapman&Hall, London 1993.
Klíčová slova
biomateriály, aplikace v biomedicině, biokompatibilita, nové materiály, biomateriály-testování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 0:16 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)