Svařitelnost materiálů a metalurgie svařování (W33OZ009)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Specifikace svařitelnosti. Materiálová, technologická a konstrukční hlediska svařitelnosti. Technologické zkoušky a hodnocení svařitelnosti dle různých norem, ČSN, EN apod. Vznik trhlin ve svarových spojích, parametrické rovnice a kritéria svařitelnosti. Strukturální změny v jednotlivých pásmech svarového spoje. Teorie a rozložení tepla ve svarovém spoji. Metalurgie svarového spoje. Svařitelnost různých typů ocelí a neželezných kovů.
•Metalurgie svarového spoje - Teplotní pole, šíření tepla, teplotní cyklus. Tepelně ovlivněná oblast (TOO), doba ochlazování t8/5, svarová lázeň a její tuhnutí, ochrana svarové lázně. Vliv vzdušných plynů na svařitelnost - působení kyslíku, dusíku, vodíku na svarovou lázeň a kvalitu svarového spoje (jejich zdroje a eliminace účinků).
•Trhliny ve svarových spojích - typy trhlin, způsob vzniku, hodnocení citlivosti a snížení náchylnosti na vznik trhlin. Trhliny za studena, ze tepla, lamelární a žíhací. Technologické zkoušky svařitelnosti. Svařitelnost jednotlivých typů materiálů, běžně používaných na svařované součásti a konstrukce. Typy materiálů a slitin (rozdělení do skupin podle ISO/TR 15 608), použitelné metody svařování, přídavné materiály a způsob ochran. Specifické problémy z hlediska svařitelnosti a způsob jejich řešení:
•svařitelnost konstrukčních ocelí – (sk. 1), uhlíkový ekvivalent, výpočet teploty předehřevu, diagram IRA, ARA, závislost tvrdosti a houževnatosti na svařitelnost
•svařitelnost vysokopevných ocelí – (sk. 2 a 3), koncepce zjemnění zrna, principy vzniku, normalizace, zušlechťování - koncept t 8/5, předehřev a interpass teploty, CE, vliv svařovacího procesu na TOO.
•svařitelnost žárupevných ocelí - mechanismus tečení, zkoušení citlivosti na tečení, teplotní křehnutí, typy žáropevných/ žáruvzdorných ocelí (sk. 4-6).
•svařitelnost ocelí pro kryogenní aplikace – (sk. 9.) požadavky na nízkoteplotní aplikace, seznam kryogenních ocelí (včetně 9% Ni), vliv niklu na vlastnosti při nízkých teplotách u nízkolegovaných ocelí
•svařitelnost korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí – (sk. 7, 8, 9, 10), TZ svarů, typy koroze, mechanismus žáruvzdornosti, vliv slitinových prvků, CrE, NiE, konstituční diagramy, měření obsahu delta feritu.
•svařitelnost litin - rozdělení litin, příslušné svařovací technologie a postupy, PM, využití a zvláštní problémy svařování
•svařitelnost mědi a slitin mědi - rozdělení, fyzikální a mechanické vlastnosti, dezoxidace, aplikace a zvláštní problémy
•svařitelnost niklu a slitin niklu - rozdělení, svařitelnost niklu a jeho slitin, problémy svařování (praskání za tepla) a jejich prevence, kontrola kvality svarových spojů, aplikace a speciální problémy
•svařitelnost hliníku (a hořčíku) a slitin hliníku - rozdělení, typické problémy (odpevnění TOO, porozita a praskání za tepla, deformace), čištění oxidické vrstvy, příprava svarových ploch, oblasti využití.
•svařitelnost titanu a zirkonu a jejich slitin a ostatních neželezných kovů
•svařitelnost heterogenních spojů
Osnova
Literatura
•Turňa, M.: Špeciálne metódy zvárania, Alfa, Bratislava, 1989
•Kolektiv autorů: Materiály a jejich svařitelnost – učební texty IWE, ČSU, Ostrava, 2016
•Robert W., Jr. Messler and Warren F. Savage. Principles of Welding. Processes, Physics, Chemistry, and Metallurgy, John Wiley & Sons, Incorporated, 1999, ISBN 9780471253761
•Jean Cornu, John Weston, and Sue Greener. Fundamentals of Fusion Welding Technology, Springer Berlin Heidelberg, 1988, ISBN 9783662110515
•Pilous, V., Hudělka, V. Svařitelnost ocelí, Tesydo, Brno, 2017
•Lippold, J.C. Welding Metallurgy and Weldability, Wiley, 2014, ISBN 9781118960318
•Hrivňák, I. : Zvaritĺnosť ocelí, Alfa, Bratislava, 1979
•Hrivňák, I. : Teória zvariteĺnosti kovov a zliatin, VEDA, Bratislava, 1989
•Němec, J. : Svařování korozivzdorných a žárovzdorných ocelí, SNTL, Praha, 1975
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 21:46 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)