česky  čs
english  en
Mechanika tekutin (2121502)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:MTSchválen:12.06.2018
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:ZKredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a zákony v oblasti hydrostatiky a dynamiky tekutin. Základní předmět je zaměřen především na získání základních dovedností a schopnost řešení praktických úloh. V předmětu A je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvození základních vztahů a souvislosti mezi pojmy. Předmět A je zapsán společně s předmětem Mechanika tekutin. Rozčlenění výuky je shodné, navíc je vyžadována hlubší znalost teoretických partií včetně odvození klíčových vztahů.
Vyučující
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Pavel Šafařík CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Pavel Šafařík CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2021/2022
prof. Ing. Pavel Šafařík CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Hydrostatika. Pascalův zákon. Základní rovnice. Archimedův zákon. Absolutní a relativní rovnováha. Eulerova rovnice hydrostatiky a její integrace.
• Síly na stěnu. Metody výpočtu. Určení působiště a směru.
• Základní rovnice dynamiky tekutin – rovnice kontinuity a pohybová rovnice, rovnice energetická. Souvislost s pojmy probíranými v předmětu Termomechanika.
• Proudění ideální tekutiny. Výtok z nádob. Výtok reálné tekutiny. Přepad. Průtok zatopeným otvorem.
• Proudění ideální tekutiny trubicí. Základní rovnice proudění reálné tekutiny. Místní a třecí ztráty.
• Nestacionární proudění v proudové trubici. Vodní ráz. Absolutní a relativní průtok.
• Dynamické účinky proudící tekutiny. Propulsní síla. Průtok lopatkovým kolem. Eulerova čerpadlová a turbínová rovnice.
• Laminární proudění, proudění v trubici kruhového průřezu. Analyticky řešitelné případy laminárního proudění. Turbulentní proudění. Charakteristiky turbulence. Proudění v trubici kruhového průřezu. Obtékání rovinné desky, vývoj mezní vrstvy. Odpor.
• Obtékání těles. Vztlak a odpor. Odtržení proudu. Obtékání koule a válce. Obtékání leteckého profilu. Polára.
• Základy teorie podobnosti. Rozměrová analýza. Podobnostní čísla a zákony.
• Proudění stlačitelné tekutiny. Jednorozměrové izoentropické proudění. Výtoková a maximální rychlost. Rychlost zvuku. Machovo číslo. Kritický stav. Hugoniotova věta.
• Kolmá adiabatická rázová vlna. Proudění tryskami a difuzory. Proudění za nenávrhových podmínek. Aerodynamické ucpání.
Literatura
Nožička, J.: Mechanika tekutin. Česká republika - nakladatelství ČVUT, Praha 2007.
Pěta, M.: Mechanika tekutin - sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
Nožička, J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004
Klíčová slova
mechanika tekutin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)