česky  čs
english  en
Pohony výrobních strojů - servomechanismy I. (2351121)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy zpracování spojitých a diskrétních signálů, frekvenční spektra, charakteristiky filtrů. Zapojení operačních zesilovačů, čítače a diferenční členy, AD a DA převodníky, demodulátory. Snímače zrychlení, rychlosti, polohy. Regulační elektromotory rotační i lineární (stejnosměrné, bezkartáčové).
Vyučující
Ing. Jan Machyl Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Machyl Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Jan Machyl Ph.D.
Letní 2016/2017
Osnova
- Základy elektrotechniky, cívka, kondenzátor, rezistor, Kirchhoffovy zákony, Lencův zákon
- Magnetické účinky elektrického pole, magnetická indukce, magnetická hystereze, Faradayovy zákony, magnetické vlastnosti látek
 Principy polovodičových látek, vlastní, nevlastní vodivost, vlastnosti a charakteristiky polovodičových součástek, použití Zenerovy diody, spínací tranzistorové obvody, tranzistorový jev, usměrňovací obvody
 Elektrické točivé stroje synchronní - asynchronní, principy, souvislosti mezi zástavbovými rozměry motorů a mechanickými vlastnostmi, matematický model DC motoru, motorové konstanty, oteplení motorů, druhy zatěžování motorů dle normy ČSN 35 0000, účinky odbuzování
 Snímače používané v pohonech OS - absolutní, inkrementální, rotační, lineární, snímače polohy, rychlosti, zrychlení - principy
 Teorie signálů, periodické, aperiodické, Laplaceova transformace, výkonové poměry periodických a aperiodických signálů, Parsevalův theoren, Heavisidova funkce, Diracův impuls (fyzikální význam)
 Operační zesilovače, invertující, neinvertující, diferenční, vnitřní stavba OZ, zpětnovazební zapojení, zesílení, napěťové sledovače, integrátor, derivátor, kmitočtové závislosti výstupních signálů (filtry), přístrojové zesilovače
 Převodníky A/D, D/A, vzorkování, perioda vzorkování, nejvýznamnější bit, kvantizační chyba, kvantizační šum, poměr odstup signál/šum, podvzorkování (aliasing), Shannonův teorén, chyby převodníků
Osnova cvičení
Řízené usměrňovače
Tranzistory
Řízení stejnosměrného motoru
Krokové motory
Zpětnovazební řízení DC motorů
Převodníky
Literatura
Souček,P.: Servomechanismy ve výrobních strojích
monografie, vydavatelství ČVUT 2004, ISBN 80-01-02902-6
Souček,P.: Elektrohydraulické servomechanismy, skriptum ČVUT 1992
Souček,P.: Pohony výrobních zařízení (servomechanismy), skriptum ČVUT 1997
Souček,P., Bubák,A.: Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů, skriptum ČVUT 2008,ISBN 978-80-01-04048-5

Příloha "Reg.pohony v posuvech NC strojů"
v časopisu MM Průmyslové spektrum, únor 2010, č.1,2, ISSN 1212-2572
Požadavky
Klíčová slova
motor, tranzistor, signál, převodník, operační zesilovač
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)