česky  čs
english  en
Strojírenské konstruování I. (2132001)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:SK1Schválen:23.05.2008
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:1Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Umět se graficky vyjadřovat - v rozumných mezích (nutné pro všechny předměty VŠ) - základní komunikační prostředek strojařů. Trénovat prostorovou představivost.
Rozklad strojních součástí na základní geometrické tvary - analýza součástí. Sjednotí znalosti o tvorbě výkresové dokumentace (filosofie zobrazování a kótování popsané v rámci ISO GPS). Těžiště elementárních znalostí (výchozí základna) každého strojaře (sjednocení znalostí - gymnazistů a průmyslováků).Zobrazování a kótování geometricky různých součástí - stupňování složitosti a sledování funkce součásti.
Získání znalostí a dovedností potřebných pro navazující předměty SK2, SK3, SK4, ČMS1, ČMS2, KC a BP.
Osnova
1) Úvod do předmětu. Normalizace technické dokumentace. Technické výkresy. Základy technického zobrazování. Pravoúhlé promítání. Počet a volba obrazů.
2) Kreslení řezů a průřezů. Přerušování  (zkracování) obrazů součástí. Zobrazování souměrných předmětů. Kreslení náčrtů. Udávání rozměrů na výkresech.
3) Hlavní zásady kótování. Kótovací, pomocné a odkazové čáry. Zapisování kót. Soustavy kót.
4) Kótování základních geometrických prvků. Zobrazování a kótování normalizovaných prvků. Udávání přesnosti rozměru na výkrese.
5) Předepisování textury (drsnosti) povrchu na výkrese. Předepisování stavu hran na výkrese. Zobrazování a kótování pružin.
6) Označování profilů a tyčí. Popisové pole. Zobrazování a kótování závitů, šroubů, matic. Výkresy odlitků, výkovků, svarků.
7) Výkresy součástí a sestavení. Šroubové spoje. Návrhové výkresy. Výkresy polotovarů. Technická zpráva. Bibliografické citace.
Osnova cvičení
1) Normalizované písmo
2) Náčrt a výkres rotační obráběné součásti
3) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.
4) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.
5) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.
6) Skica a výkres válcové tlačné pružiny. Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.
7) Skica a výkres válcové tlačné pružiny.
8) Skica a výkres obrobku vyrobeného z nenormalizovaného polotovaru (odlitek, výkovek).
9) Skica a výkres obrobku vyrobeného z nenormalizovaného polotovaru (odlitek, výkovek).
10) Skici pěti různých šroubových spojů.
11) Skici pěti různých šroubových spojů.
12) Skici pěti různých šroubových spojů.
13) Kontrola odevzdání všech úloh. Závěrečný test
Literatura
[1] Petr, K. STROJÍRENSKÉ KONSTRUOVÁNÍ - Tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem. Praha: ČVUT v Praze (skripta), 04/2023. ISBN 978-80-01-06715-4.
[2] Strojnické tabulky - Jiří Leinveber, Pavel Vávra - Vydavatelství: ALBRA
[3] Web: https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=2132031
Požadavky
- 2 tužky: (mikrotužka s tuhou tvrdosti HB; versatilka s tuhou tvrdosti B, nebo 2B).
- Pryž na gumování.
- Desky s chlopněmi.
- Znalosti středoškolské matematiky.
- Podrobněji viz http://seps.fs.cvut.cz/SK1

Klíčová slova
Normalizace, technické kreslení, zobrazování, kótování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)