česky  čs
english  en
Psychologie práce (2383013)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:21.04.2008
Valid until: ??Range:1P+1C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu Psychologie práce je seznámit studenty s poznatky aplikované psychologie v oblasti lidské práce. Přednášky se týkají vnitřních a vnějších podmínek pracovního procesu, jeho řízení a organizace, osobnosti manažera, základů personálního managementu, osobní kariéry a základů psychodiagnostiky. Další problematikou jsou sociální procesy v organizaci (komunikace, kooperace, konflikt a organizační změna). Součástí psychologie práce je rov-něž inženýrská psychologie se zaměřením na vztah člověk - stroj a psychologické hledisko v tomto vztahu. Posledním tématem jsou metody a techniky výzkumu v rámci psychologie prá-ce a sociometrie jako metoda měření vztahů v malých pracovních skupinách. Cvičení jsou věnována vlastní prezentaci studentů k jednotlivým tématům.
Structure
Úvod do studia. Psychodiagnostika - výkonnostní testy, testy osobnosti. Styl řízení - klasické období, mezilidské vztahy, reakce na klasické období. Motivace pracovního chování - teorie X,Y. Typologie osobnosti pro manažery - klasické pojetí, typologie E. Schrána. Metody a techniky výzkumu - kvantitativní přístup, kvalitativní přístup, techniky výzkumu. Sociomet-rie - sociogram, sociometrická hvězda, outsider. Psychologie reklamy a PR - cílové skupiny, použité nástroje.
Structure of tutorial
1.- 8. Prezentace studentů na cvičení, diskuze
Literarture
ATKINSON, R.C., Psychologie, Victoria publishing, 1993.
BEDRNOVÁ, E. ; NOVÝ, I., Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-57-3.
PROVAZNÍK V, Psychologie pro ekonomy, Praha: Grada, 1997.
NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. Praha: Management Press, 1993. ISBN 80-85603-34-9.
NAKONEČNÝ, M., Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7.
HODGES PERSELL, C., Understanding Society. An Introduction to Sociology. New York: Harper & Row Publishers, 1987. ISBN 0-06-045124-6.
BROWN, J.A.C., The Social Psychology of Industry. Penguin Books, 1980. ISBN 02.0296.X.
GEIST, B. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1992. ISBN 80-85605-28-7.
HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, 1993. ISBN 80-901549-0-5.
ŘEZÁČ, J., Sociální psychologie. Brno 1998
Requirements
1.Přednesení referátů na přednáškách a cvičeních (seminářích). (Studenti v kombinovaném studiu mají určité úlevy, větší množství absencí je zpravidla vyvažováno zpracováním rozsáhlejší seminární práce.)
2.Odevzdání seminární práce na předem dohodnuté téma v rozsahu deseti stránek a následná rozprava.
3.Případně vědomostní test z povinné literatury (záleží na kvalitě seminární práce).
Je třeba individuálně dohodnout s garantem kurzu.
Keywords
Psychodiagnostika, výkonnostní testy, testy osobnosti, styl řízení, klasické období, teorie X,Y, kvantitativní přístup, kvalitativní přístup, techniky výzkumu, sociometrie - sociogram, sociometrická hvězda, outsider.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)