Základy zdravotně technických instalací (2161560)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:12.04.2011
Valid until: ??Range:2P+3C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Zásady pro řešení zásobování vodou a plynem a pro odvádění odpadních vod u objektů bytových a objektů občanské vybavenosti.
Teacher's
Ing. Roman Vavřička Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Roman Vavřička Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Roman Vavřička Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
Vliv instalací na dispoziční řešení a na architekturu. Návrh vnitřního vodovodu, připojení objektů na veřejný vodovod. Návrh vnitřní kanalizace, přípojky. Splaškové vody, dešťová kanalizace. Návrh vnitřního plynovodu, plynovodní přípojky nízkotlaké, středotlaké. Plynové spotřebiče.
Structure of tutorial
Vodovodní síť - výpočet potřeby vody, výpočet vnitřního vodovodu, příklady napojování a vedení vnitřního vodovodu. Ohřev teplé vody - výpočet potřeby TV, návrh cirkulačního potrubí. Veřejná kanalizace - návrh stok, příklady projektování a připojování objektů na veřejnou kanalizaci. Vnitřní kanalizace - návrh vnitřní kanalizace, návrh odvodnění střech. Plynárenské sestavy - návrh plynové přípojky, návrh a umístění plynoměrů a regulátorů tlaku plynu. Plynové spotřebiče - návrh plynových spotřebičů, návrh kouřovodů.
Literarture
[1] Bystřický, V., Pokorný, A.: Technické zařízení budov - A. Vydavatelství ČVUT. 2006. 205 s. ISBN 80-01-02716-3.
[2] Nestle, H. a kol.: Příručka zdravotně technických instalací. Sanitärtechnik Fachkunde - Verlag Europa-Lehrmittel 2001. Vydavatelství Europa-Sobotáles. Praha 2003. 480 s. ISBN 80-86706-02-8.
[3] Vrána, J. a kol.: Technická zařízení v praxi. Vydavatelství Grada. 2007. 332 s. ISBN 978-80-247-1588-9.
Requirements
Znalost témat: Vytápění. Větrání.
Keywords
plyn voda kanalizace technická zařízení budov
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.7.2024, 0:05 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)