česky  čs
english  en
Základy ochrany ovzduší (2161571)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:12.04.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Ochrana ovzduší s důrazem na techniku odlučování tuhých i plynných emisí a šíření znečišťujících látek v ovzduší.
Vyučující
Ing. Pavel Vybíral Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Pavel Vybíral Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Pavel Vybíral Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Koncepce legislativy v ochraně ovzduší. Emisní limity obecné a specifické, emisní stropy. Imisní limity a zvláštní imisní limity. Zásady měření emisí znečišťujících látek.
Vyjádření velikosti a zrnitosti částic. Frakce PM10, PM 2,5. Omezování tuhých emisí. Základní pohybová rovnice částice. Gravitační, setrvačný, odstředivý a elektrický odlučovací princip. Difúze částic. Obecné vlastnosti odlučovačů. Celková a frakční odlučivost. Tlaková ztráta odlučovačů. Třídění odlučovačů a jejich základní charakteristiky.
Základní principy omezování plynných emisí. Odsiřování - dělení metod podle různých hledisek. Suchá aditivní metoda, intenzifikace, polosuchá vápenná a mokrá vápencová metoda - principy a základní charakteristiky. Vznik oxidů dusíku při spalování paliv a primární denitrifikační metody. Sekundární denitrifikační metody - principy a základní charakteristiky.
Rozptyl znečišťujících látek v atmosféře. Vertikální gradient teploty. Třída stability atmosféry. Rozdělení rychlosti větru do tříd, vertikální rychlostní profil, větrná růžice. Gaussovský rozptylový model z bodového zdroje. Výpočty znečištění.
Osnova cvičení
Přibližné stanovení množství emisí a poplatků za znečišťování ze zdroje emisí. Vyjádření zrnitosti částic. Výpočet odlučovacích rychlostí u základních odlučovacích principů tuhých znečišťujících látek. Výpočet suché aditivní odsiřovací metody. Výpočet maximální imisní koncentrace znečišťující látky z bodového zdroje.
Literatura
Hemerka,J., Vybíral,T.:Základy ochrany ovzduší, Nakladatelství ČVUT, 2008
Hemerka, J.: Odlučování tuhých částic, Vydavatelství ČVUT, 2000
Hemerka,J., Vybíral,T.: Ochrana ovzduší, Nakladatelství ČVUT, 2010
Požadavky
Znalost témat: Základy legislativy v ochraně ovzduší. Vlastnosti tuhých znečišťujících látek, základní odlučovací principy. Způsoby omezování plynných emisí. Základní odsiřovací metody. Vznik oxidů dusíku při spalování paliv a primární a sekundární denitrifikační metody. Základy rozptylu znečišťujících látek v atmosféře.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)