česky  čs
english  en
Aplikace CFD v procesní technice (2186030)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Numerické modelování a simulace proudění, přenosu tepla a hmoty se zaměřením na praktické příklady z procesní techniky. Pro tvorbu geometrie, výpočetní sítě a numerické řešení problému bude využíván systém ANSYS CFD. Bude řešeno několik úloh typu proudění v potrubní síti a stanovení tlakových ztrát, laminární nebo turbulentní proudění ve výměníku tepla s vyhodnocením celkového součinitele přestupu tepla, a proudění v míchaném systému včetně případné chemické nebo biologické reakce.
Osnova
Osnova cvičení
1. Úvod do CFD, základní souvislosti, návaznost na poznatky získané v jiných předmětech.
2. Úvod do tvorby geometrie v ANSYS DesignModeler, principy, základní geometrické operace a entity. První úloha - vytvoření modelu malé potrubní sítě.
3. Vytvoření výpočetní sítě - ANSYS Meshing, nejpoužívanější elementy, základní postupy pro zjemňování sítě. Aplikace na úlohu potrubní sítě.
4. Numerické řešení proudění v potrubní síti, ANSYS Fluent - okrajové podmínky, fyzikální vlastnosti, počáteční podmínky, výběr fyzikálního modelu, další nastavení. Vlastní řešení, zobrazení a vyhodnocení výsledků. Stanovení tlakové ztráty.
5. Druhá úloha - výměník tepla. Vytvoření geometrie, sítě, využití periodických okrajových podmínek.
6. Pokračování v řešení výměníku tepla, základní dostupné modely přestupu tepla, výhody a nevýhody využití stěnových funkcí, alternativy.
7. Výměník tepla - simulace a řešení.
8. Výměník tepla - post-processing, vyhodnocení spočtených hodnot a stanovení celkového součinitele přestupu tepla.
9. Třetí úloha - míchaný systém (nádoba), tvorba geometrie.
10. Vytváření sítě - princip a výhody hybridních sítí.
11. Numerické řešení proudění v míchaném systému.
12. Příklad chemické reakce v míchaném systému, zadání stechiometrických součinitelů a definice reakčních konstant.
13. Možnost použití uživatelsky definované funkce (UDF) pro implementaci nestandardního modelu biologické reakce.
14. Závěrečné shrnutí a nastínění přístupu k řešení jiných typu problémů, doporučená literatura pro další studium.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)