Úvod do dopravní techniky (2211083)
Departments:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Charakteristiky dopravních systémů, hnacích jednotek a přenosu energie poháněcím ústrojím vozidla. Odvození základů mechaniky jízdy, řízení a směrového vedení a brzdění vozidel
Structure
1. týden - Základní rozdělení dopravních a manipulačních prostředků. Rozdělení pozemních dopravních prostředků. Silniční vozidla - druhy a kategorie.
2. týden - Rozdělení kolejových vozidel - společná a specifická hlediska. Trakční soustavy. Napájecí systémy.
3. týden - Dopravní cesta - silnice, dálnice, tramvajová a železniční trať. Základní technické parametry a rozměry silničních a kolejových vozidel.
4. týden - Hnací ústrojí silničních a terénních vozidel, základní prvky a komponenty, jízdní ústrojí a jeho uspořádání.
5. týden - Mechanika jízdy vozidla, pasivní odpory vozidla, jejich rozbor, základní výpočetní vztahy. Traťové odpory - odpor ze stoupání, z oblouku, odpor tunelu.
6. týden - Odpor ze zrychlení, adhezní přenos hnací síly, součinitel využití adhezní tíhy vozidla, ideální rychlostní charakteristika vozidla.
7. týden - Pohybová riovnice vozidla. Rozjezdové zrychlení. Jízdní cyklus vozidla. Tachogram. Trakční práce, hodogram. Ekvivalentní zatížení stanovené z jízdního cyklu.
8. týden - Rozložení podélných sil po délce vlaku. Bilance výkonů vozidla. Charakteristiky hnacích motorů vozidel. Charakteristiky vozidla s mechanickým přenosem výkonu.
9. týden - Charakteristiky vozidla s hydromechanickým, hydrodynamickým přenosem výkonu.
10. týden - Elektrický přenos výkonu - charakteristiky trakčních generátorů a motorů, trakční charakteristiky vozidel s elektrickým přenosem výkonu.
11. týden - Brzdy silničních vozidel - adhezní schopnost, regulace brzy. Brzdy kolejových vozidel - mechanická a pneumatická část. Výpočet zábrzdné dráhy.
12. týden - Řízení silničních vozidel. Mechanizmy řízení. Kinematika, charakteristiky, základní návrh. Postavení řízeného kola. Rozbor vlivu jednotlivých parametrů.
13. týden - Směrové vedení vozidla v koleji. Vůle dvojkolí v koleji, vlnivý pohyb dvojkolí. Průjezd 2n vozidla v oblouku.
Structure of tutorial
Výpočty spotřeby energie pro různé dopravní systémy.
Výpočty odporů silničních a kolejových vozidel.
Výpočet jízního cyklu.
Stanovení potřebného výkonu a velikosti hnacích síly.
Dimenzování brzd vozidel a výpočty zábrzdných vzdáleností.
Literarture
Svoboda, J.: Teorie dopravních prostředků - vozidla silniční a terénní, sktripta, EoR ČVUT Praha, posledně 2000 ;
Douda,P. , Heptner,T., Kolář, J.: Pozemní dopravní prostředky, skripta, EoR ČVUT Praha, 2009
Kolář, J. : Teoretické základy konstrukce kolejových vozidel , skriptum, 1. vyd., Nakladatelství ČVUT -Česká technika, 2009. , 276 s. , ISBN 978-80-01-04262-5
Requirements
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211083_UDT .
Keywords
jízdní odpory, mechanika jízdy , pohon vozidel, brzdy vozidel
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 28.9.2023, 15:50 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)