česky  čs
english  en
Základy trakční mechaniky (2211136)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Popis trakční mechaniky kolejových vozidel. Výpočty trakčních a brzdných charakteristik. Energetické poměry v kolejové dopravě.
Osnova
1. týden - Diferenciální rovnice jízdy vlaku, fyzikální podstata jejich jednotlivých členů. Traťové a vozidlové odpory. Souhrnné vzorce vozidlových odporů vybraných typů KV, interpretace jednotlivých členů.
2. týden - Užitečná hmotnost vozidla. Metodika výpočtu a měření jízdních odporů a součinitele rotačních hmot. Přepočet kinetické energie na potenciální, pojem rychlostní výška. Jízdní odpor trakčního vozidla při jízdě výběhem a při jízdě silou.
3. týden - Trakční vozidla - rozčlenění podle zdroje výkonu a podle způsobu pohonu dvojkolí. Trakční a výkonnostní charakteristika, její silové výkonové a rychlostní omezení. Energetická účinnost jednotlivých typů trakčních vozidel v rozsahu zdroj energie - obvod kol.
4. týden - Adhezní vlastnosti vozidel, statické a dynamické trakční charakteristiky, řízení tažné síly na mezi adheze, vliv povětrnostních a provozních podmínek.
5. týden - Pravděpodobnostní charakter součinitele adheze. Kvantitativní hodnocení kvality regulace sil na mezi adheze.
6. týden - Měrný trakční výkon, tepelné limity elektrických pohonů, přetížitelnost vozidla, dimenzování komponent trakčního pohonu. Protiskluzová ochrana.
7. týden - Řízení trakčního pohonu (měkký a tvrdý pohon). Seriové a paralelní zapojení trakčních motorů a jejich regulace. Prostředky pro zlepšení adhezních vlastností KV. Soudobé vývojové tendence v pohonech kolejových vozidel.
8. týden - Trakční mechanika brzdění. Typy brzd kolejových vozidel - princip a konstrukce mechanické části, dimenzování.
9. týden - Pneumatická část brzd. Samočinná a přímočinná brzda. Brzdné režimy, principy regulace brzdné síly.Elektrodynamické brzdění do odporů a rekuperační. Dimenzování brzdových odporníků pro trvalý a krátkodobý provoz.
10. týden - Váhová korekce a její vliv na brzdové vlastnosti vozidla. Řízení brzdné síly na mezi adheze. Vystřídání a spolupráce brzd. Analytické výpočty brzdné dráhy. Zajišťovací brzdy. Brzdy tramvají a vozidel metra. Brzdění vysokorychlostních vlaků. Koordinace brzd a brzdový manegement. Kritická rychlost a kritický spád.
11. týden - Jízda vlaku rovnoměrnou rychlostí, jízda na sklonu s-v diagram, zátěžové tabulky, Korefův zátěžový diagram. Vícenásobná trakce.
12. týden - Jízda nerovnoměrnou rychlostí a její fáze. Algoritmus přímého výpočtu časového a dráhového tachogramu, hodogramu a chronogramu . Stanovení grafikonu a jízdního řádu vlaku.
13. týden - Požadavky na zabezpečovací techniku, vlakový zabezpečovač. sunuté vlaky, řídící vozy, vlaková sběrnice Systémy vedeni vlaku - ATS, ATO a ATP.
Osnova cvičení
Pohyb vozidla
Vozidlové odpory
Energetické poměry
Provozní podmínky
Trakční charakteristika
Mechanické optimum
Charakteristika pohonu
Přenos výkonu
Jízdní cyklus
Jízda ustálenou rychlostí
Jízda v dynamickém stavu
Vedení vlaku na trati
Literatura
Douda, P., Heptner, T., Kolář, J.: Pozemní dopravní prostředky, Vydavatelství ČVUT Praha, 1996
Nejepsa, R., Šíba, J.: Kolejová vozidla II -1. a 2. část, ES ČVUT Praha, 1986
Časopisy a firemní literatura podle doporučení přednášejícího.
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211136_ZTM .
Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení zkoušky jsou přednášejícím předneseny v rámci 1. přednášky. Podmínkou pro absolvování předmětu je vypracování referátu a složení zkoušky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)