Aerodynamika a mechanika letu W (2221043)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:AMLSchválen:23.01.1997
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je vstupem do oborového studia letadlové techniky. V návaznosti na příslušné předměty bakalářského studia seznamuje studenty se základními pojmy z oboru, s principy létání a pohybu letadel v zemské atmosféře.

Základní zákonitosti dynamiky plynů a jejich aplikace v letecké aerodynamice. Síly a momenty vznikající na obtékaných tělesech. profil a nosná plocha. Geometrické charakteristiky. Proudová pole vznikající při obtékání profilů a křídel. Tlakové a rychlostní rozložení. Aerodynamické charakteristiky profilů a křídel (vztlak, odpor, momentové charakteristiky). Prostředky pro zvýšení vztlaku. Vývoj profilů. Obtékání profilu a křídla ve specifických rychlostních oblastech (nízké rychlosti, podzvukové, nadzvukové a transsonické obtékání). Letoun a jeho aerodynamické charakteristiky. Přehled základních výkonů letounu v ustálených a neustálených režimech. Letové vlastnosti a jejich systematika. Stabilita letounu. Řiditelnost letounu (ovladatelnost, obratnost).(Pro zaměření individuálního studia Letecké motory)
Osnova
1. Základní pojmy, vlastnosti kapalin a plynů, rozdělení aerodynamiky a mechaniky letu.
2. Vlastnosti zemské atmosféry, Mezinárodní standardní atmosféra.
3. Aerodynamické síly, momenty a součinitele, souřadnicové soustavy, rovnováha sil na letounu.
4. Základní fyzikální zákony pro popis proudění plynů.
5. Aerometrické stanovení základních letových veličin (měření rychlosti a výšky letu).
6. Geometrické charakteristiky, proudové pole a obtékání aerodynamického profilu, křídla a letounu.
7. Aerodynamické profily a jejich vztlakové, odporové a momentové charakteristiky.
8. Aerodynamické profily a jejich vztlakové, odporové a momentové charakteristiky. Profilové řady.
9. Základy aerodynamiky nosné plochy, obtékání křídla konečného rozpětí, indukovaný odpor.
10. Rozložení vztlaku po rozpětí křídla, Schrenkova metoda, maximální vztlak a aerodynamické charakteristiky křídla.
11. Základy aerodynamiky letounu, prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu letounu.
12. Základy aerodynamiky vrtule a rotující nosné plochy.
13. Základní rovnováha sil a letové výkony v ustáleném horizontálním letu.
Osnova cvičení
1. Motivační úvod
2. Mezinárodní standardní atmosféra
3. Měření rychlosti na letounu
4. Aerodynamické tunely
5. Laboratorní měření ? tlakové sondy, žhavený drátek
6. Rozložení tlaku na profilu, výpočet vztlaku a klopivého momentu
7. Vlastnosti profilů, profilové řady
8. Výpočty charakteristik základních typů profilů ? úvod do panelových metod
9. Úvod do CFD
10. Rozložení vztlaku po rozpětí křídla, Schrenkova metoda
11. Tahové a výkonové charakteristiky vrtule
Literatura
? Brož V., Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT v Praze
? Daněk V., Základy letu, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), Akademické nakladatelství CERM
? Tichopád V., Mechanika letu I., skripta FS ČVUT v Praze
Požadavky
Fyzika I Alfa, Fyzika II Alfa, Mechanika III Alfa, Termomechanika Alfa, Mechanika tekutin Alfa.
Klíčová slova
Mezinárodní standardní atmosféra, aerodynamické síly, aerodynamické součinitele, proudění plynů, proudové pole, obtékání, aerodynamický profil, křídla, vztlak, odpor, profilové řady, nosné plochy, indukovaný odpor, Schrenkova metoda, vrtule, rotující nosné plochy, letové výkony
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 4.7.2020, 21:24 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)