Zkoušení motorů (2311097)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:ZMSchválen:07.02.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na způsoby měření a zkoušení letadlových motorů včetně postupů práce na zkušebnách.
Vyučující
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Letní 2022/2023
Osnova
1. Měření tlaků v leteckých motorech. Způsoby měření statických a celkových tlaků. Tlakové sondy, jejich provedení, charakteristiky sond. Cejchování víceotvorových tlakových sond. Tlakové převodníky.
2. Měření teplot v leteckých motorech. Způsoby měření teplot- dotykové a bezdotykové měření teplot. Odporové teploměry, termočlánky. Teplotní sondy, jejich provedení a charakteristiky. Stacionární a nestacionární měření teploty. Cejchování teplotních sond.
3. Měření průtoků kapalin a plynů. Měření průtoků dle normy ČSN EN ISO 5167-1 až 5, clony, dýzy, Venturiho trubice. Vyhodnocení nejistoty měřeného průtoku.
4. Měření otáček, času a vibrací. Metody měření, jednotlivé měřící soustavy.
5. Měření tahu proudových motorů. Princip měření tahu, zařízení, přístroje. Stojany na měření tahu, jejich provedení a cejchování.
6. Měření výkonu turbohřídelových motorů. Princip měření výkonu. Používané brzdy, jejich charakteristiky. Torzní dynamometry.
7. Měření napětí v leteckých motorech. Druhy tenzometrů, měřící můstky, metodika měření. Přenos měřených veličin z rotujících částí.
8. Zkoušení částí leteckých motorů a jejich agregátů. Metodika zkoušení kompresorů, turbín a spalovacích komor. Stanovení jejich charakteristik. Zkoušení částí palivových mazacích systémů. Dokumentace o prováděných zkouškách.
9. Zkoušky leteckých motorů. Druhy a režimy zkoušek. Zkoušky prototypů, sériové, homologační a státní. Měřené veličiny, základní režimy práce jednotlivých typů leteckých motorů. Chyby měřených veličin, nahodilé, systematické, vyhodnocení nejistoty měřených výsledků. Použití měřících přístrojů z hlediska požadované přesnosti výsledků. Automatizace měření a vyhodnocení.
10. Metody zkoušení leteckých motorů na zemi a za letu. Metodika příprav a provádění zkoušek motorů jako celku na zkušebně. Technologie zkušebního procesu. Technická dokumentace zkoušek. Zkoušení motoru za letu, výškové zkušebny.
11. Zkušebny. Základní požadavky na zkušební stanoviště motorů. Druhy zkušeben, jejich příslušenství. Tlumení hluku. Uložení motorů. Přívody vzduchu, odvody spalin. Palivové, mazací a vodní hospodářství. Vybavení ovládací místnosti a měřícího boxu.
12. Software LabVIEW - řízení experimentu a vyhodnocování měřených parametrů
13. Použití metody malých změn na stanovení vlivu růstu ztrát a poklesu účinností částí leteckých motorů na jeho hlavní parametry ( tah, měrná spotřeba paliva …..).
Literatura
• Webster J.G.: Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, CRC Press 2014
• Crabtree M.A.: The Concise Industrial Flow Measurement Handbook, CRC Press, 2020
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 17:07 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)