česky  čs
english  en
Základy optiky (2361014)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje studenty s optickými jevy souvisejícími s vlnovou povahou světla a vysvětluje vliv těchto jevů na chování optických přístrojů. Ukazuje praktické aplikace interference, disperze, soustav tenkých vrstev.
Osnova
Maxwellovy rovnice. Skalární a vektorové vlny, polarizace.
Odraz a lom na rozhraní, hraniční podmínky.
Fresnelovy vzorce. Brewsterův úhel. Úplný vnitřní odraz.
Tenké vrstvy: dielektrické, kovové. Odrazivost, propustnost. Soustavy tenkých vrstev.
Aplikace tenkých vrstev: zrcadla, filtry, děliče.
Šíření světla v kovu. Disperze světla, disperzní hranol.
Ohyb světla: Fraunhoferův, Fresnelův.
Ohyb světla na kruhovém otvoru, štěrbině, mřížce.
Ohyb světla v optických přístrojích, rozlišovací schopnost.
Koherence: časová, prostorová, fázová. Podmínky interference.
Interference světla, stupeň vzájemné koherence. Tvar a rozteč interferenčních proužků.
Interferometry: typy a použití.
Dvojlom světla, polarizátory, fázové destičky.
Osnova cvičení
Návrhy základních vrstvových soustav. Analýza některých interferometrů.

Laboratorní cvičení:
Měření vlnové délky maxima propustnosti interferenčního filtru
Měření tloušťky folie z propustnosti
Měření rovinnosti zrcadla Michelsonovým interferometrem
Literatura
P.Václavík: Technická optika II,1993,skriptum ČVUT Praha.
Klíčová slova
tenké vrstvy, koherence, interference, difrakce, dvojlom, disperze
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)