česky  čs
english  en
Úvod do Matlabu (2362702)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:13.05.2008
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:*Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
MATLAB je interaktivní systém pro vědecké a technické výpočty založený na maticovém počtu. Tento produkt, který nabízí podporu pro řešení celé řady numerických problémů se stal důležitým nástrojem pro veškerou inženýrskou činnost. Předmět Úvod do MATLABu seznámí posluchače se základními prvky MATLABu a umožní tak absolventům jeho budoucí efektivní využívání.
Structure
Structure of tutorial
ÚVOD - popis základních komponentů systému. DATOVÉ TYPY - seznámení s datovými typy. MATICE A VEKTORY - způsoby zadávání matic a typy funkcí pro generování matic, maticové a skalární operace. VYKRESLOVÁNÍ GRAFů - tvorba dvourozměrných i třírozměrných grafů. PROGRAMOVÁNí - tvorba skriptů (m.souborů) a funkcí. Cykly, podmínky a logické operátory. MATEMATIKA - výpočet algebraických i diferenciálních rovnic, derivování, integrování, výpočet limity.
Literarture
práce s HELPem, který je součástí systému
MATLAB a Simulink - Karban
MATLAB pro začátečníky- Zaplatílek, Doňar
MATLAB v MĚŘENÍ - Sedláček, Šmíd
Requirements
Předmět je určen pro studenty, kteří se rozhodli seznámit se systémem MATLAB. Tedy není vyžadována žádná úroveň znalosti tohoto systému.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)