česky  čs
english  en
Základy ekonomie (2381002)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:02.03.2011
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmětem výuky jsou zejména tato témata: Základní ekonomické vztahy a souvislosti. Národohospodářské agregáty a jejich význam. Fungování ekonomie dle tzv. makroekonomického koloběhu, jeho důsledky, pohled jednotlivých ekonomických směrů. Spotřebitelské chování v mikroekonomii. Význam teorie produkce. Typy trhů a typy konkurence.
Teacher's
doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Theodor Beran Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
1) Úvod do ekonomie, základní pojmy a definice, ekonomie a její dělení.
3) Teorie grafů, základní ekonomické otázky, hranice produkčních možností, náklady obětované příležitosti.
4) Modely v ekonomii - závisle a nezávisle proměnná, endogenní a exogenní proměnné, průběhy funkcí, typy grafů, matematický model.
5) Teorie užitku - odvození poptávkové funkce, rovnováha spotřebitele.
6) Teorie nákladů - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.
7) Teorie výnosů - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.
8) Teorie zisku - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.
9) Elasticita funkcí, faktory ovlivňující poptávku, vliv elasticity poptávky na změnu celkového příjmu.
10) Produkční funkce - výrobní faktory, rovnováha, základní vztahy a grafy.
11) Schéma makroekonomického koloběhu - dva trhy, účastníci a popis ekonomických vztahů mezi účastníky.
12) Princip měření výkonnosti hospodářství, národní účty.
13) Národohospodářské agregáty - rozvaha podniku a bilance národního jmění a celkového produktu - vazby.
Structure of tutorial
1) Úvodní hodina, požadavky, literatura,...
2) Zopakování základních pojmů, pojem ekonomie a dělení, zadání semestrální práce.
3) Základy z teorie grafů, čtení grafů, ekonomické otázky, hranice produkčních možností, náklady obětované příležitosti.
4) Modely v ekonomii - závisle a nezávisle proměnná, endogenní a exogenní proměnné, průběhy funkcí, typy grafů, matematický model.
5) Teorie užitku - odvození poptávkové funkce, rovnováha spotřebitele.
6) Teorie nákladů - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.
7) Teorie výnosů a zisku - základní vztahy, průměrné a mezní veličiny, grafy.
8) Elasticita funkcí, faktory ovlivňující poptávku, vliv elasticity poptávky na změnu celkového příjmu.
9) Produkční funkce - výrobní faktory, rovnováha, základní vztahy a grafy.
10) Schéma makroekonomického koloběhu - dva trhy, účastníci a popis ekonomických vztahů mezi účastníky.
11) Schéma makroekonomického koloběhu - konstrukce národohospodářských agregátů, princip měření výkonnosti hospodářství, národní účty.
12) Národohospodářské agregáty - rozvaha podniku a bilance národního jmění a celkového produktu - vazby + zápočtový test.
13) Vyhodnocení testů, kontrola a obhajoba semestrálních prací + zápočty.
Literarture
SAMUELSON, P.A. NORDHAUS,W. Ekonomie, Svoboda, Praha, 1991.
SOJKA, M. PUDLÁK,J. Ekonomie,Fortuna, Praha,2006.
SEDLÁČEK T.: Ekonomie dobra a zla, 2. rozš. Vyd. Praha 65 pole 2012, 368 s. ISBN: 978-80-87506-10-3.
PAVELKA, T. Makroekonomie. Základní kurz. 3. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2010. 273 s. ISBN 978-80-86730-55-4.
Requirements
Znalost středoškolské matematiky, zejména vyšetřování průběhů základních funkcí, pojem derivace a integrál.
Keywords
makroekonomie, mikroekonomie, výroba, spotřeba, náklady, výnosy, zisk, produkční funkce, elasticita, národohospodářské agregáty,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)