česky  čs
english  en
Účetnictví (2381053)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu účetnictví je seznámit posluchače s jeho významem pro řízení podniku, s jeho obsahem a formální výstavbou, se zachycením stavů a změn hospodářského výsledku v průběhu účetního období, s účetnictvím jako systémem nutným pro vykázání daňových po-vinností a v neposlední řadě jako východiskem finanční analýzy. Důraz je kladen na pocho-pení dichotomie, z níž vychází podvojný účetní systém, rozlišující pojmy majetek (dlouhodobý a krátkodobý) a kapitál (vlastní a cizí). Významné je oceňování majetku a jeho částí. Účetnictví souvisí s dalšími informačními subsystémy, jako je rozpočetnictví, kalkulační systém, operativní a strategické řízení. Na účetnictví navazují další předměty z oblasti řízení podniku, zejména oblast finančního řízení. Účetnictví patří k základní výbavě manažera, který porozumí obsahu a struktuře bilancí. Je možné, že někteří posluchači mohou tento předmět využít ve svém zaměstnání jako budoucí manažeři, finanční vedoucí, pracovníci v poradenských a auditorských společnostech apod.
Osnova
Úvod do účetnictví, informační toky a jejich rozdělení. Podvojné účetnictví a jeho zásady, zisková rovnice jako vyjádření stavu majetku, stavové a tokové veličiny, vznik účetní rozva-hy. Transakce (změny) v rozvaze, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému. Vznik účetního systému, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému, účetní zásady. Organiza-ce účetní soustavy, typy účetních knih - deník, hlavní kniha, sborník, zápisy chronologické a systematické, účty syntetické a analytické. Postup účetních prací, předbilanční kontroly (obra-tová a šachovnicová předvaha), kalkulační subsystém v účetním systému. Účet zisků a ztrát, jeho vznik, náklady a výdaje, výnosy a příjmy. Dvouřadá bilanční teorie dvouokruhová a jed-nookruhová. Tříbilanční systém, cash-flow - otevírání a uzavírání účtů. Účtování o zásobách, zásoby a rozdělení zásob, zásoby vlastní výroby, oceňován zásob. Účtování o dlouhodobém majetku, dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční, oceňování majetku, Účtování o úbytcích dlouhodobého majetku, odpisy jako hodnotové úbytky majetku, stanovení odpisů, faktické úbytky majetku. Účtování o mzdách o ostatních nákladech a daních. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Harmonizace účetnictví, její předpoklady a cíle. Koncepční rámec meziná-rodních účetních standardů. Konsolidovaná účetní závěrka - cíle. Bilanční analýza, ukazatele v bilanční analýze.
1.Úvod do účetnictví, informační toky a jejich rozdělení
2.Podvojné účetnictví a jeho zásady, zisková rovnice jako vyjádření stavu majetku, stavové a tokové veličiny
3.vznik účetní rozvahy. Transakce (změny) v rozvaze, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému
4.Vznik účetního systému, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému, účetní zásady
5.Organizace účetní soustavy, typy účetních knih - deník, hlavní kniha, sborník, zápisy chronologické a systematické, účty syntetické a analytické.
6.Postup účetních prací, předbilanční kontroly (obratová a šachovnicová předvaha), kalkulační subsystém v účetním systému.
7.Účet zisků a ztrát, jeho vznik, náklady a výdaje, výnosy a příjmy. Dvouřadá bilanční teorie dvouokruhová a jednookruhová. Tříbilanční systém, cash-flow - otevírání a uzavírání účtů.
8.Účtování o zásobách, zásoby a rozdělení zásob, zásoby vlastní výroby, oceňován zásob
9.Účtování o dlouhodobém majetku, dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční
10.oceňování majetku, Účtování o úbytcích dlouhodobého majetku, odpisy jako hodnotové úbytky majetku, stanovení odpisů, faktické úbytky majetku.
11.Účtování o mzdách o ostatních nákladech a daních.
12.Časové rozlišení nákladů a výnosů. Harmonizace účetnictví, její předpoklady a cíle. Koncepční rámec mezinárodních účetních standardů.
13.Konsolidovaná účetní závěrka - cíle. Bilanční analýza, ukazatele v bilanční analýze.
Osnova cvičení
1.Úvod do účetnictví, informační toky a jejich rozdělení
2.Podvojné účetnictví a jeho zásady, zisková rovnice jako vyjádření stavu majetku, stavové a tokové veličiny
3.Vznik účetní rozvahy. Transakce (změny) v rozvaze, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému
4.Vznik účetního systému, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému, účetní zásady
5.Organizace účetní soustavy, typy účetních knih - deník, hlavní kniha, sborník, zápisy chronologické a systematické, účty syntetické a analytické.
6.Postup účetních prací, předbilanční kontroly (obratová a šachovnicová předvaha), kalkulační subsystém v účetním systému.
7.Účet zisků a ztrát, jeho vznik, náklady a výdaje, výnosy a příjmy. Dvouřadá bilanční teorie dvouokruhová a jednookruhová. Tříbilanční systém, cash-flow - otevírání a uzavírání účtů.
8.Účtování o zásobách, zásoby a rozdělení zásob, zásoby vlastní výroby, oceňován zásob
9.Účtování o dlouhodobém majetku, dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční
10.Oceňování majetku, Účtování o úbytcích dlouhodobého majetku, odpisy jako hodnotové úbytky majetku, stanovení odpisů, faktické úbytky majetku.
11.Účtování o mzdách o ostatních nákladech a daních.
12.Časové rozlišení nákladů a výnosů. Harmonizace účetnictví, její předpoklady a cíle. Koncepční rámec mezinárodních účetních standardů.
13.Konsolidovaná účetní závěrka - cíle. Bilanční analýza, ukazatele v bilanční analýze.
Literatura
Kovanicová, D. - Kovanic, P: Poklady skryté v účetnictví I, II, III, Polygon, 1997
Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví, světový koncept, Polygon2003Macík, K.: Účet-nictví, Vydavatelství ČVUT 2003, Praha
Macík, K.: Účetnictví pro manažerskou praxi, Grada Publishing 2000, Praha
Vysušil, J.: Podvojné účetnictví po lžičkách, Profess 1993, Praha
Požadavky
Aktivní účast na cvičeních, vypracování a prezentace referátu, včasné odevzdání a obhájení semestrální práce
Klíčová slova
Účetnictví, bilance, rozvaha, účet zisků a ztrát, výsledovka, cash-flow, podvojnost, souvztaž-nost, dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek, vlastní kapitál, cizí kapitál, účtová osnova, účtový rozvrh, účet, deník, hlavní kniha, předvaha, inventura, inventarizace, účetní uzávěrka, účetní závěrka.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)