česky  čs
english  en
Podnikové informační systémy (2381057)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:07.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student po absolvování předmětu bude mít základní přehled o významu, funkcích a architek-tuře PIS. Bude schopen se aktivně podílet na rozhodování rozvoji podnikové informatiky, implementaci PIS a jeho efektivním využívání. Na seminárních cvičeních získá praktické do-vednosti při formulaci informačních potřeb manažerů výrobních podniků, hodnocení a výběru aplikací PIS jejich efektivním zavádění. Takto získané znalosti a dovednosti uplatní jako in-formačně gramotný manažer nebo jako odborný pracovník útvaru pro IS či konsultant IT fir-my.
Osnova
Základní pojmy PIS, podnik a jeho informační okolí, architektury PIS, životní cyklus PIS, informační strategie podniku a efektivnost PIS, řízení zdrojů PIS a modelování podnikových procesů a dat, pořízení a implementace PIS, outsourcing PIS, ochrana a bezpečnost PIS, ma-nažerské IS (Business Inteligence), web audit podnikových portálů, presentace systémů MFG/Pro a SAP.
1. Teoretická východiska a základní pojmy PIS
2. Podnik a jeho informační systémy
3. Informační strategie podniku
4. Efektivnost PIS
5. Řízení zdrojů PIS
6. Metainformační systémy
7. Pořízení PIS
8. Implementace PIS
9. Manažerské IS
10. Ochrana PIS
11. Internet a PIS
12. Praktická presentace systému HELIOS
13. Presentace systému SAP
Osnova cvičení
1.-2.Zadání semestrálních prací
Zpracování rozsáhlých dokumentů v MS Word
3.Typografická pravidla
4.Záhlaví a zápatí
5.-6.Vložené objekty
7.-8.Styly
9.-10.Oddíly
11.-13.Prezentace semestrálních prací
Literatura
Basl J.: Podnikové informační systémy. Grada Publishing, 2001
Dohnal J.: CRM ‐ pracovníci, procesy, technologie. Grada Publishing 2001
Dohnal J, Pour J. : Architektury informačních systémů. Management Press 1997
Doucek P., Bébr R. Informační systém pro podporu manažerské práce 2005 Professional
Publishing.
Keřkovský M., Drdla M.: Strategické řízení firemních informací. C.H.Beck, 2003
Mládková L.: Řízení znalostí v praxi. Professional Press, 2005
Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001
Molnár Z.: Podnikové informační systémy. Skriptum ČVUT, 2002
Novotný O., Pour J." Business Intelligence. Grada Publishing, 2004
Sklenák V. a kol.: Data, informace, znalosti a Internet. C.H.Beck, 2001
Učeň a kol.: Metriky v informatice.. Grada Publishing 2000
Voříšek J.: Strategické řízení IS a systémová integrace. Management Press, 1997
Časopisy:
Business World, It‐System, Softwarové noviny
Požadavky
Zpracování a prezentování semestrální práce na zadané téma.
Klíčová slova
podnikové informační systémy, informační strategie podniku, efektivnost PIS, zavádění a provoz PIS, řízení zdrojů PIS, outsourcing, ochrana a bezpečnost PIS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)