Řízení lidských zdrojů (2381079)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:11.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Ve většině průmyslově vyspělých zemích je personální oblast považována za klíčový faktor, který z velké části ovlivňuje úspěšnost podniků. Rozhodnutí, týkající se náboru, výběru zaměstnání, odměňování a školení personálu se odráží nejen na okamžitém výkonu firmy, ale také na její budoucnosti. Cílem předmětu je pochopení přístupů a znalost metod potřebných pro práci s lidmi a rozvoj lidského potenciálu ve výrobních podnicích.
Vyučující
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Monika Jadrná Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Dagmar Charvátová Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
Poslání a funkce personálního managementu, hodnota lidských zdrojů, poslání personalistiky, model řízení lidských zdrojů. Hodnocení vnějších podmínek organizace, metody diagnostiky vnějších podmínek, sociálně-demografické změny ve společnosti, ekonomické podmínky, v okolí podniku, vládní regulace, vliv odborů. Hodnocení vnitřních podmínek organizace, strategie organizace při řízení lidí, charakter práce a organizace práce v podniku, styly řízení. Charakteristika zaměstnanců, způsoby hodnocení pracovníků, hodnocení pracovních výkonů, hodnocení absencí, hodnocení postojů a mínění zaměstnanců. Plánování a stanovení cílů v oblasti personalistiky, analýza současného stavu, stanovení cílů v oblasti personálního řízení, volba metod pro naplnění vytyčených cílů, zhodnocení dosažených výsledků. Získávání a výběr pracovníků, volba kvalifikačních požadavků na uchazeče o zaměstnání, způsoby upoutání pozornosti potenciálních uchazečů, metody výběru pracovníků, zlepšování efektivnosti získávání a výběru pracovníků. Uvádění nových pracovníků do organizace a uvolňování lidí z organizace, uvádění pracovníků na pracoviště, informační kurzy pro nové pracovníky, propouštění z důvodů nadbytečnosti, ukončení pracovního poměru z jiných důvodů. Rozvoj lidských zdrojů, odborné vzdělávání a výcvik pracovníků, plánování osobního rozvoje, rozvoj manažerů, řízení kariéry - plánování následnictví v manažerských funkcích. Přehled a význam faktorů motivace v personálním managementu, typy motivace, přehled teorií motivace, vztah mezi motivací a výkonem, motivace a peníze, systémový přístup k motivaci. Odměňování pracovníků, stanovení cílů mzdové politiky, metody hodnocení práce, mzdové systémy, zaměstnanecké výhody, řízení systémů odměňování. Zaměstnanecké vztahy, vytváření kultury organizace, řešení konfliktů v organizaci, stres a kooperace při plnění úkolů, vyjednávání a smlouvání, zapojování a participace pracovníků. Vedení lidí, nároky na vedoucího pracovníka, povinnosti vedoucího pracovníka, delegování pravomocí, struktura řízení, situační vedení. Utváření kolektivů, vlastnosti pracovních skupin, role a funkce člena skupiny, vytváření týmu, udržování týmu. Psychologie, sociologie a pedagogika při řízení lidí, psychologické, sociologické a pedagogické zásady vhodné pro řízení lidí.
Osnova cvičení
Konzultace, vypracování a prezentace semestrálních prací studentů na vybraná témata.
Literatura
Rejf L.,: Řízení lidských zdrojů. Skriptum ČVUT. Praha 2009
Milkovich,G.T., Bordeau,J.W: Řízení lidských zdrojů.Grada. Praha 1993
Armstrong,M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishink, a.s., Praha 2002
Drucker,P.F.: Efektivní vedoucí.Management Press, Praha 1992
Werther.W.B., Davis,K.: Lidský faktor a personální management. Praha 1992
Požadavky
Vypracování a prezentace semestrální práce o rozsahu 8 stran textu.
Okruhy ke zkoušce:
1.Poslání a funkce personálního managementu.
2.Hodnocení vnějších podmínek organizace.
3.Hodnocení vnitřních podmínek organizace.
4.Charakteristika zaměstnanců.
5.Plánování a stanovení cílů v oblasti personalistiky.
6.Vnější utváření pracovní síly.
7.Vnitřní formování pracovní síly a rozvoj kariéry.
8.Přehled a význam faktorů motivace v personálním managementu.
9.Odměňování pracovníků.
10.Zaměstnanecké vztahy, pracovní vztahy.
11.Vedení lidí a utváření kolektivů.
12.Psychologie v personalistice.
13.Řízení znalostních pracovníků.
Klíčová slova
Personální řízení, hodnocení vnějších a vnitřních podmínek organizace, charakteristika zaměstnanců, získávání a výběr pracovníků, odměňování pracovníků, řízení lidí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.9.2021, 18:44 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)