česky  čs
english  en
Finanční management (2381083)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:18.04.2005
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět Finanční management poskytuje komplexní vysvětlení všech podstatných aspektů finančního managementu. Studenti mají příležitost porozumět hlavním teoriím a koncepcím finančního řízení a jejich využití v rozhodovací praxi. Studenti se seznámí především s úlohou a cíli finančního managementu, funkcemi kapitálového trhu, finanční analýzou a plánováním, způsoby financování podniku, řízením finančních rizik, oceňováním podniků a primárními emisemi cenných papírů.
Osnova
1.Funkce, činnosti a organizace finančního řízení podniku; Základní finanční bilance.
2.Finanční analýza podnikové výkonnosti; Bilance cash-flow.
3.Formy financování podnikových činností; Struktura a náklady kapitálu.
4.Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM); Teorie portfolia.
5.Financování investičních činností - finanční investice a jejich oceňování.
6.Financování provozní činnosti - management a financování pracovního kapitálu; Řízení pohledávek.
7.Financování a řízení investičních činnosti - hodnocení, datová základna, kritéria a metody hodnocení, analýza rizika investičních projektů.
8.Projektové financování.
9.Finanční plánování, metody prognózování, finanční kontrola.
10.Financování investičních činnosti - akvizice a jejich oceňování (oceňování podniku); Fúze.
11.Financování investičních činnosti - akvizice a jejich oceňování (oceňování podniku); Fúze.
12.Deriváty - řízení kurzového a úrokového rizika podniku.
13.Deriváty - řízení kurzového a úrokového rizika podniku.
Osnova cvičení
1.Úvod do předmětu. Základní finanční bilance.
2.Základní finanční bilance; Finanční analýza podnikové výkonnosti.
3.Tvorba a analýza podnikových bilancí cash flow.
4.Akcie a obligace.
5.Struktura a náklady kapitálu.
6.Management rizika; Teorie portfolia.
7.Pracovní kapitál podniku.
8.Hodnocení investičních projektů pomocí Rozhodovacích stromů.
9.Datová základna, analýza rizika, kritéria a metody hodnocení investičních projektů; Projektové financování.
10.Finanční plánování, metody prognózování, finanční kontrola.
11.Finanční plánování, metody prognózování, finanční kontrola.
12.Oceňování podniků.
13.Deriváty, řízení kurzového a úrokového rizika podniku.
Literatura
FREIBERG, František. Finanční management. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. 214 s. ISBN 978-80-01-04218-2.
FREIBERG, František. Finanční controlling. Management Press, Praha 1996
FREIBERG, František. Cash-flow. Management Press, Praha 1997

MRKVIČKA, Josef a STROUHAL, Jiří. Manažerské finance. 3., aktualiz. vyd. Praha: Institut certifikace účetních, C2014. 331 s. Vzdělávání účetních v ČR. Učebnice. ISBN 978-80-86716-92-3.
BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. a ALLEN, Franklin. Teorie a praxe firemních financí. 2., aktualiz. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 1096 s. ISBN 978-80-265-0028-5.
ŽIVĚLOVÁ, Iva. Business finance. Issue 1st. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 174 s. ISBN 978-80-7375-849-3.
JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xviii, 295 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-052-2.
SLAVÍK, Jakub. Finanční průvodce nefinančního manažera: jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 175 s. ISBN 978-80-247-4593-0.
SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 268 s. Expert. ISBN 978-80-247-4004-1.
KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxxviii, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9.
VALACH, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.

Požadavky
Během semestru se vyžaduje aktivní účast na cvičení, řešení dílčích zadaných úloh, prezentace a obhajoba zadaného tématu. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.
Kombinované studium:
Výuka probíhá formou konzultací. K zápočtu studenti předkládají vyřešené příklady (viz osnova cvičení pro prezenční formu) a seminární práci na téma zadané přednášejícím. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.
Klíčová slova
Finanční management, finanční cíle, finanční ukazatele, pracovní kapitál, finanční zdroje, likvidita, platební styk, cash management, finanční plánování, finanční kontrola, leasing, hodnocení investic, investiční rozhodování, investiční riziko, náklady kapitálu, portfolio management, dividendová politika, oceňování.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)