česky  čs
english  en
Výrobní management (2381089)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:10.07.1998
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:7Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem výuky předmětu výrobního managementu je seznámit posluchače s moderními filozofiemi a přístupy budování produktivního výrobního a provozního systému, nejen strojírenského podniku. Předmět využívá celosvětové filozofie a pokrokové standardy. Předmět rovněž vhodně propojuje problematiku řízení provozních a výrobních systémů s tvorbou výrobních strategií a výrobním plánováním, prognózováním, řízením neproduktivních zásob a agregátním rozvrhováním. Seznamuje studenty s možnostmi implementací systémů japonského výrobního managementu jako je Just in Time, TQC, Kaizen a podobně do českých podmínek. Zvládnutí výrobního a provozního managementu produktivním a praktickým způsobem tradičně patří k velmi důležitým manažerským dovednostem, které je možné na Ústavu řízení a ekonomiky podniku získat. Znalosti studentů se dobře uplatňují při řešení praktických problémů v diplomových pracích i při zaměstnávání nejen v automobilovém průmyslu. Výuka vhodně integruje znalosti řady souvisejících manažerských a technických předmětů a zároveň reaguje na aktuální požadavky podnikové praxe a zahraniční spolupráce zemí EU.
Osnova
Podnikatelská charakteristika řízení výrobního systému. Vazby výrobní konkurence-schopnosti, produktivity a podnikových strategií. Japonské metody zvyšování produktivity jako míry efektivnosti a konkurenceschopnosti. Seznámení s trendy budování moderních provozních systémů. Význam agregátního plánování pro výrobní plánování a rozpočtování. Důvody sestavení podnikatelského plánu výroby. Provozní rozhodování za nejistoty a rizika. Praktické užití metod pro výrobní prognózování. Úvod do hodnotové analýzy a procesů výrobní standardizace. Vazba plánování výrobních zdrojů a kapacit s rozvojem systémů provozní kvality. Řízení změn produkčních filozofií ve vazbě na používané stroje a nástroje různých výrobních metod, včetně správné volby řídicích systémů. Dosažení podnikatelských cílů na trhu pomocí prosazování nejvyšší míry neustálé změny a vývoje. Stimulace k využívání nových podnikatelských příležitostí. Příklady řešené na cvičeních a přednáškách. Diskutované výrobní problémy.

1.Cíl VMNG, současné trendy, prognózování poptávky
2.Podnikatelský přístup k VMNG, rozpis agregátního plánu výroby
3.Řízení zásob - výchozí poznatky + EOQ
4.Řízení zásob ROP
5.Řízení zásob - FOI + jednoduché zásobovací modely
6.Současné rozvojové filozofie a metody VMNG
7.Total productive maintenance, výpočet kanbanů, OEE
8.Plánování materiálových požadavků, metody zvyšování produktivity
9.Rozvrhování výroby a řazení zakázek
10.Projektování výrobních linek, finanční řízení ve výrobě
11.Úplné řízení jakosti, souhrnné výrobní plánování
12.Zavádění nové výroby a logistika
13.Vývoj k CIM (Computer Integrated Manufacturing)
Osnova cvičení
1.Prognózování I. Výchozí poznatky, kvalitativní metody, pohyblivé a vážené průměry
2.Prognózování II. Extrapolace trendů, chyby předpovědí
3.Zásady agregátního plánování, tvorba agregátního plánu
4.Řízení zásob I. Výchozí poznatky, modely EOQ
5.Řízení zásob II. Modely EOQ, ROP
6.Řízení zásob III. Modely ROP
7.Řízení zásob IV. Modely FOI, Jednoduché zásobovací modely
8.Progresivní přístupy výrobního managementu (JIT, TPS, Kanban, TQM, TPM)
9.Systémy údržby strojů a zařízení, výpočet OEE
10.Řazení výrobních zakázek
11.Synchronizace výrobní linky
12.Aplikace Stromů významnosti ve výrobním managementu
13.Aplikace Paretovy analýzy v řízení kvality produkce
Literatura
(1) Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.
(2) Kavan M.: Výrobní management, Ediční středisko ČVUT, 2006.
(3) William J. Stevenson and William Stevenson: Operations Management McGraw-Hill/Irwin, 2008, ISBN-10: 0077284097, ISBN-13: 978-0077284091.
Požadavky
Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, zápočtový test, seminární práce. Zkouška z probraných okruhů.
Klíčová slova
Produktivita, japonské metody řízení, řízení výrobních zdrojů, zásoby, konkurenceschopnost.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)