Ekonomika a finance (2381093)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:15.04.1999
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět navazuje na obsah kurzu Management a ekonomika podniku a dále rozvijí základní penzum řídicích, ekonomických a finančních znalostí a dovedností strojního inženýra. Prohlubuje znalosti zejména v oblasti řízení podniku jako celku, řízení nákladů v kontextu řízení činností a procesů pro kalkulaci nákladů na produkty (výrobky a služby) a připomíná nezbytné penzum vědomostí pro technika z oblasti účetnictví. Uvádí studenty do základů finančního řízení podniku a jeho hlavních oblastí - řízení provozního kapitálu, řízení zdrojů, statické a dynamické finanční analýzy a také do vyhodnocování investičních projektů, zejména strojů a zařízení. Při výuce se využívají též připravené počítačové modely, ilustrující hlavní integrační vazby v těchto oblastech.
Osnova
1.Výchozí principy ekonomického řízení podniku.
2.Aplikace současných řídicích technologií. Důsledky analýzy nákladů.
3.Interakce: Náklady x Kalkulace x Kapacita.
4.Kalkulační metody-přehled. Aplikační efekt.
5.Metoda HNS. Alternativy Metody HNS a jejich manažerský význam.
6.Řízení nákladů při vývoji a inovaci nových výrobků. Target Costing.
7.Co musí technik vědět o účetnictví.
8.Nákladové modelování.
9.Charakteristika finančního řízení podniku.
10.Řízení provozního kapitálu podniku.
11.Statická a dynamická finanční analýza.
12.Finanční zdroje.
13.Hodnocení investic. Shrnutí a rekapitulace obsahu kurzu.
Osnova cvičení
1.Způsob práce v kurzu. Uvedení do tvorby provozních rozpočtů a práce s nimi.
2.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím provozních rozpočtů. Úvod k nákladovému uvažování
3.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím nákladového uvažování. Rozbor významu Okruhů produktů.
4.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úloh variabilní kalkulace. Manažerská interpretace výsledků.
5.Rozbor a diskuse I ke studentským prezentacím úloh na aplikaci Metody HNS ve vertikální variantě. Manažerská interpretace výsledků.
6.Rozbor a diskuse II ke studentským prezentacím úloh na aplikaci Metody HNS v controllingové variantě. Manažerská interpretace výsledků.
7.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím účetní úlohy. Manažerská interpretace výsledků.
8.Rozbor a diskuse k tvorbě návazných ukazatelů na účetní výsledky vlastní připravené úlohy. Jejich interpretační manažerská hodnota.
9.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy zaměřené na propočet potřeby kapitálu v oblasti oběžného majetku. Manažerská interpretace výsledků.
10.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy zaměřené na využití ukazatelů finanční analýzy. Manažerská interpretace výsledků.
11.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy zaměřené na propočet výše úvěru. Manažerská interpretace výsledků. Poslední termín pro odsouhlasení tématu semestrální práce.
12.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy zaměřené na výpočet pákového efektu cizího kapitálu. Manažerská interpretace výsledků. Závěrečný test.
13.Rozbor a diskuse ke studentským prezentacím úlohy zaměřené na propočet investičního projektu pro rozhodnutí o jeho realizaci. Manažerská interpretace výsledků. Shrnutí, závěr.
Literatura
Prameny základní:

(1)Freiberg, F.: Finanční management, Vyd. ČVUT
(2)Zralý M.: Řízení nákladů-Sbírka úloh, Vyd. ČVUT
(3)Macík, K., Zralý M.: Kalkulace a rozpočetnictví-Sbírka úloh, Vyd. ČVUT
(4)Zralý, M.: Podklady pro přednášky a cvičení v el. formě, interní server, disk S:\Zraly?


Literatura další - doporučená:

Freiberg, F., Zralý, M: Ekonomika podniku, skripta ČVUT
Freiberg, F.: Finanční controlling. Management Press, Praha
Macík, K.: Účetnictví pro manažery, Grada
Valach, J.: Finanční řízení podniku. 2. vydání, Praha, Ekopress, 1999
Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení, závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, Vyd. ČVUT v Praze, 2005
Zralý M.: vybrané publikace 2005-2009: na ústavním serveru, disk S: \Zraly??- elektronicky
Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou uvedeny při přednáškách.
Požadavky
1.Základní entity podnikového řízení. Význam procesního řízení a řízení prostřednictvím činností. Důvody pro klíčovou roli nákladů v ekonomickém řízení procesů podniku.
2.Předem stanovené náklady, jejich určení a jejich využití v řízení procesů. Důvody pro jejich určení. Oblasti aplikace. Vliv technického a organizačního řešení na jejich výši.
3.Aplikace současných řídicích technologií podniku. Procesní řízení. Activity Based Management. Activity Based Costing: Principy, přednosti, slabiny. Metodologie Okruhů produktů a její význam pro strategické, operativní i nákladové řízení.
4.Nákladová analýza a její význam. Postup při nákladové analýze. Určující charakteristiky nákladových položek. Náklady jako důsledek rozhodnutí.
5.Interakce: Náklady a výnosy. Náklady a kapacita. Účel a význam kalkulace. Přístupy ke kalkulaci.
6.Víceúrovňové schémata variabilní kalkulace, jeho tvorba a vazby. Alternativy využití variabilní kalkulace. Příklad kalkulačního vzorce s využitím PÚ a OP. Kritika přirážkové kalkulace.
7.Metoda hodinových nákladových sazeb (HNS). Účel a význam. Alternativy metody HNS: základní, položková, vertikální, controllingová. Konstrukce a interpretace. Hlavní oblasti využití.
8.Provozní rozpočty. Tvorba a vyhodnocování. Specifikace klíčových vzájemných vazeb na plánování (kapacitní i celkové), kalkulaci, operativní evidenci. Příklady způsobu určování výše nákladových položek.
9.Řízení nákladů při vývoji nových výrobků. Role užitku, ceny, nákladů, technického řešení produktů a procesů. Jejich vzájemná interakce. Metoda Target Costing (limitní, cílová kalkulace).
10.Účetnictví z hlediska technika: Aplikace bilančního principu, principu podvojnosti a agregačního principu. Pružnost účetního systému.
11.Manažerská funkce podnikových účetních sestav a jejich informační interpretace. Tříbilanční systém a jeho interpretace. Formy účetních sestav (bilance, stupňovitá forma).
12.Finanční cíle, úkoly a rizika. Různá pojetí likvidity podniku.
13.Charakteristika investičních rozhodovacích procesů. Statické a dynamické metody hodnocení investic. Určující faktory výpočtů. Riziko, časová hodnota peněz.
14.Nástroje statické a dynamické finanční analýzy. Charakteristika a užití soustav finančních ukazatelů. Bilance cash-flow
15.Řízení provozního kapitálu podniku. Vazby mezi hmotnými a finančními procesy. Kvantifikace potřeby pracovního kapitálu. Formy finančního krytí potřeby kapitálu.
16.Finanční zdroje. Vlastní finanční zdroje.
17.Krátkodobé a dlouhodobé cizí finanční zdroje.
Klíčová slova
Ekonomika, náklady, kalkulace, kalkulační metody, rozpočty, finance, investiční propočty, finanční propočty, účetnictví pro techniky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 20:43 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)