česky  čs
english  en
Projektový management (2381096)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:18.04.2005
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:7Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Podnikatelský charakter projektového řízení, podnikatelská analýza výchozích předpokladů funkčního systému projektového řízení. Integrace konstrukční, technologické, manažerské a ekonomické přípravy - tržně úspěšného zavedení inovovaného výrobku a doprovodných služeb na trh s pomocí metod síťové analýzy. Plánování, realizace a hodnocení komercionalizace úspěšných projektů. Projektové důvody pro sestavení skutečně podnikatelského Business plánu. Kvalita základních stavebních kamenů řízených projektů, rozbor nejčastějších problémů projektů. Způsoby provázání inovačních projektů s rozvojovou strategii firmy. Zásady řízení jednání s klienty od začátku kontraktu až po samotnou realizaci projektu. Způsoby reakcí na neplánované požadavky vzniklé během průběhu projektu. Seznámení s implementacemi standardních řešení s akcentem na efektivní využití dostupných informačních technologií. Studenti se dozvědí nejdůležitější principy hodnocení a odměňování projektových týmů, včetně integrace podnikového motivačního systému a užití standardních nástrojů pro jejich zpracování a vykazování. Seznámí se s obranou proti vzniku neúčelných časových a finančních rezerv a jak se vypořádat s případnými neplánovanými požadavky zadavatele. Ve výuce na cvičeních a přednáškách budou řešeny praktické příklady a diskutovány praktické problémy.
Osnova
Podnikatelský charakter projektového řízení, podnikatelská analýza výchozích předpokladů funkčního systému projektového řízení. Integrace konstrukční, technologické, manažérské a ekonomické přípravy - tržně úspěšného zavedení inovovaného výrobku a doprovodných slu-žeb na trh s pomocí metod síťové analýzy. Plánování, realizace a hodnocení komercionalizace úspěšných projektů. Projektové důvody pro sestavení skutečně podnikatelského Business plá-nu. Kvalita základních stavebních kamenů řízených projektů, rozbor nejčastějších problémů projektů. Způsoby provázání inovačních projektů s rozvojovou strategii firmy. Zásady řízení jednání s klienty od začátku kontraktu až po samotnou realizaci projektu. Způsoby reakcí na neplánované požadavky vzniklé během průběhu projektu. Seznámení s implementacemi stan-dardních řešení s akcentem na efektivní využití dostupných informačních technologií. Studen-ti se dozví nejdůležitější principy hodnocení a odměňování projektových týmů, včetně inte-grace podnikového motivačního systému a užití standardních nástrojů pro jejich zpracování a vykazování. Seznámí se s obranou proti vzniku neúčelných časových a finančních rezerv a jak se vypořádat s případnými neplánovanými požadavky zadavatele. Ve výuce na cvičeních a přednáškách budou řešeny praktické příklady a diskutovány praktické problémy.

1.Charakteristika projektového managementu
2.Strategie určování projektových cílů
3.Nástroje sledování průběhu projektu, řízení nepřetržité změny
4.Role manažera projektu, vyjednávání a smlouvy
5.Hierarchická struktura činností projektu
6.Druhy časových odhadů, metody prognózování
7.Plánování rozpočtu, finanční řízení projektu, výkazy
8.Plánování omezených zdrojů, metody zvyšování produktivity v projektu
9.Organizování projektového týmu, filozofie Just-in-Time
10.Řízení rizik a rezerv projektu
11.Projekty harmonizace dodavatelských a odběratelských řetězců
12.Řízení projektů zvyšování jakosti
13.Speciální projekty v údržbě zařízení a logistice.
Osnova cvičení
Na prvním cvičení bude rozděleno individuální zadání semestrálních projektů. V semestru budou následovat workshopy, na kterých každý student v patnácti minutách představí svůj individuální projekt, který bude na známku před ostatními obhajovat.

Témata cvičení (poloviční počet hodin):

* Zadání semestrální práce a vysvětlení nároků
* Výpočty v přípravných fázích projektů
* Výpočty v bilančních fázích projektů
* Nástroje pro řízení rizik projektu
* Výpočty časových odhadů
* Metody kapacitního prognózování
* Formování produktivního projektového týmu.
* Pěstování vlastního stylu projektového řízení a čtení stylů jiných lidí.
* Rozbor toho, jak se rozdílné styly odrážejí v dosaženém úspěchu projektu
* Workshopy s prezentacemi individuálních případových studií dle zadání.
Literatura
(1) Kavan M.: Projektové řízení inovací, skripta ČVUT, 2006.
(2) Rosenau M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2000.
(3) Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.
* A Guide to the Project Management Body of Knowledge: Fifth Edition (PMBOK Guide), Project Management Institute, 2013, ISBN: 1935589679 / 978-1935589679.
Požadavky
Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, prezentace v Power Pointu, zápočtový test, seminární práce. Zkouška z probraných okruhů.
Klíčová slova
Podnikatelský charakter projektového řízení, konkurenceschopnost inovací, podnikatelský plán, technologičnost konstrukce, čistá současná hodnota investice, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)