Financování podniku (2381098)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:11.05.2006
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět Financování podniku seznamuje studenty se základy finančního řízení podniku. Stu-denti mají příležitost získat poznatky o hlavních postupech a nástrojích finančního ma-nagementu a o jejich praktické aplikaci v rozhodovacích procesech. Předmět seznamuje stu-denty s úlohou a posláním finančního řízení podniku, analýzou a interpretací finančních infor-mací, podstatou a účelem plánovaných finančních bilancí jako východiska při tvorbě finanč-ních plánů podniku a při určování účinků manažerských rozhodnutí na výkonnost a finanční pozici podniku. Dále seznamuje s faktory, které je třeba uvažovat při řízení pracovního kapitá-lu podniku, různými formami financování podniku pomocí externích a interních finančních zdrojů a způsoby řízení a hodnocení investic do výrobních technologií.
Vyučující
prof. Ing. František Freiberg CSc.
Letní 2023/2024
prof. Ing. František Freiberg CSc.
Letní 2022/2023
prof. Ing. František Freiberg CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
1.Úvod do financování podniku, úloha a funkce finančního řízení podniku, finanční cíle
2.Struktura, analýza a interpretace finančních výkazů,
3.Hodnocení finanční výkonnosti podniku
4.Charakteristika, řízení a financování pracovního kapitálu
5.Řízení pohledávek
6.Tvorba a analýza bilancí cash flow
7.Charakteristika a řízení krátkodobých zdrojů financování podniku
8.Charakteristika a řízení dlouhodobých zdrojů financování podniku
9.Financování MSP a inovací
10.Řízení průběžné likvidity, řízení krátkodobých přebytků a schodků likvidity, platební styk
11.Charakteristika, význam, příprava a hodnocení finančních plánů, analýza senzitivity, fi-nanční kontrola
12.Hodnocení investic, charakteristika investičního rozhodování, metody hodnocení investic, hodnocení rizika investičních projektů
13.Shrnutí obsahu předmětu, závěr
Osnova cvičení
1.Založení akciové společnosti
2.Bilanční analýza - hodnocení finanční výkonnosti podniku
3.Pákový efekt cizího kapitálu
4.Potřeba kapitálu, ekonomické účinky pohledávek
5.I. Seminář: řízení pohledávek
6.Bilance cash-flow samofinancování
7.Finanční účinky rezerv
8.Ekonomické účinky skonta, faktoring
9.Náklady úvěru
10.II. seminář: Leasing
11.Finanční plánování
12.Hodnocení investic
13.Závěrečné hodnocení, zápočet
Literatura
FREIBERG, František. Financování podniku. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 183 s. ISBN 978-80-01-03636-5.
FREIBERG, František. Finanční controlling. Management Press, Praha 1996
FREIBERG, František. Cash-flow. Management Press, Praha 1997

SLAVÍK, Jakub. Finanční průvodce nefinančního manažera: jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 175 s. ISBN 978-80-247-4593-0.
JÁČOVÁ, Helena a ORTOVÁ, Martina. Finanční řízení podniku v příkladech. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 152 s. ISBN 978-80-7478-001-1.
ZEMÁNEK, Pavel a KONEČNÝ, Jiří. Finanční řízení podniku. Vyd. 1. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2013. 84 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7454-115-5.
HRDÝ, Milan a KRECHOVSKÁ, Michaela. Podnikové finance v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 267 s. ISBN 978-80-7478-011-0.
TOTH, Daniel a BAREŠOVÁ, Eva. Základy finančního managementu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2013. 96 s. ISBN 978-80-7452-035-8.
SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012.
KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxxviii, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9.
VALACH, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.
Požadavky
Prezenční forma studia:
Během semestru se vyžaduje aktivní účast na cvičení, řešení dílčích zadaných úloh, prezenta-ce a obhajoba zadaného tématu. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.
Kombinované studium:
Výuka probíhá formou konzultací. K zápočtu studenti předkládají vyřešené příklady (viz osnova cvičení pro prezenční formu) a seminární práci na téma zadané přednášejícím. Tema-tické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.
Klíčová slova
Finanční management, finanční cíle, finanční výkazy, finanční ukazatele, pracovní kapitál, zásoby, pohledávky, finanční zdroje, likvidita, finanční plánování, finanční kontrola, hodno-cení investic, investiční rozhodování, investiční riziko, náklady kapitálu, dividendy, fúze, akvizice.investiční riziko, náklady kapitálu, dividendy, fúze, akvizice.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 27.5.2024, 11:18 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)