česky  čs
english  en
Finanční účetnictví (2381100)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:18.09.2007
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojetí systému podvojného účetnictví, vedoucí k pochopení formální a teoretické výstavby účetního informačního systému. Mikroekonomické, mezzoekonomické a národohospodářské souvislosti účetnictví a bilancování. Význam finančního účetnictví pro strategické a taktické řízení podniku. Teoretická východiska účetnictví - bilanční principy a teorie. Historie vývoje účetnictví a jeho forem. Vazby finančního účetnictví na další informační systémy. Význam konsolidace účetních závěrek. Harmonizace účetnictví.
Osnova
1.Jednořadá a dvouřadá bilanční teorie a jejich souvislost se vznikem bilancí
2.Pojetí ziskové rovnice stavové a intervalové. Příjmově- výdajové a nákladově-výnosové pojetí finančního účetnictví. Zavedení akruálního účetního principu.
3.Struktura účetních bilancí - rozvahy (aktiva a pasiva) a výsledovky (náklady a výnosy).
4.Návaznost účetní teorie na ekonomickou teorii - národní účetnictví a mikroekonomii
5.Finanční účetnictví jako předpoklad ekonomické analýzy podniku.
6.Zásadní význam oceňování majetku a kapitálu
7.Rozlišení bilancí a výkazů
8.Nástin vývoje účetnictví
9.Struktura a význam koncepčního rámce účetních výkazů.
10.US GAAP (americké, obecně přijímané účetní principy),
11.IFRS (mezinárodní standardy finančního výkaznictví), IAS (mezinárodní standardy) Význam procesu konsolidace účetních závěrek, jednotlivé metody
12.Komparace účetních systémů.
13.Účetnictví akvizicí a fůzí.
Osnova cvičení
1.Jednořadá a dvouřadá bilanční teorie a jejich souvislost se vznikem bilancí
2.Pojetí ziskové rovnice stavové a intervalové. Příjmově- výdajové a nákladově-výnosové pojetí finančního účetnictví. Zavedení akruálního účetního principu.
3.Struktura účetních bilancí - rozvahy (aktiva a pasiva) a výsledovky (náklady a výnosy).
4.Návaznost účetní teorie na ekonomickou teorii - národní účetnictví a mikroekonomii
5.Finanční účetnictví jako předpoklad ekonomické analýzy podniku.
6.Zásadní význam oceňování majetku a kapitálu
7.Rozlišení bilancí a výkazů
8.Nástin vývoje účetnictví
9.Struktura a význam koncepčního rámce účetních výkazů.
10.US GAAP (americké, obecně přijímané účetní principy),
11.IFRS (mezinárodní standardy finančního výkaznictví), IAS (mezinárodní standardy) Význam procesu konsolidace účetních závěrek, jednotlivé metody
12.Komparace účetních systémů.
13.Účetnictví akvizicí a fůzí.
Literatura
Dvořáková, D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS, Computer Press, Brno, 2006
Janhuba, M. Základy teorie účetnictví, VŠE v Praze, Praha 2006
Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví, světový koncept, Polygon 2003
Kovanicová, D. - Kovanic, P: Poklady skryté v účetnictví I, II, III, Polygon, 1997
Kovanicová, D.: Jak porozumět účetním výkazům, Polygon, Praha, 2004
Macík, K.: Účetnictví, Vydavatelství ČVUT 2003, Praha
Macík, K.: Účetnictví pro manažerskou praxi, Grada Publishing 2000, Praha
Vysušil, J.: Podvojné účetnictví po lžičkách, Profess 1993, Praha
Požadavky
Aktivní účast na cvičeních, vypracování a prezentace referátu, včasné odevzdání a obhájení semestrální práce
Klíčová slova
Bilancování, účetnictví, bilance, rozvaha, účet zisků a ztrát, výsledovka, cash-flow, podvojnost, souvztažnost, dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek, vlastní kapitál, cizí kapitál, hlavní kniha, předvaha, účetní uzávěrka, účetní závěrka, účetní standard, konsolidace,IAS, IRRS, akvizice, GAAP
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)